Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8922 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 301

o zmianie ustawy o prefektach

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 148 o prefektach, z dnia 11 grudnia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

  1. Art. 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Prefekta Generalnego wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów. W przypadku nieobsadzenia funkcji Prefekta Generalnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Prefekta Generalnego, na trzymiesięczną kadencję, powołuje Książę.
  2. Art. 3. ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Prefektów, w liczbie nie większej niż 2, powołuje i odwołuje Prefekt Generalny. Prefekt Generalny, w terminie do siedmiu dni od swego powołania, powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego.
  3. Art. 3. ust. 5. otrzymuje brzmienie: „Prefektem może być obywatel sarmacki, który ma możność sprawowania funkcji publicznych, nie pełni funkcji posła lub asesora Trybunału Koronnego, nie kandyduje do Sejmu, nie został skazany za przestępstwo.
  4. Dodaje się art. 3. ust. 6. w brzmieniu: „Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo w przypadku utraty aktywności. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia.
  5. Art. 6. ust. 4. otrzymuje brzmienie: „Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie, braku wniesienia aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o wydalenie cudzoziemca w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania albo na polecenie Trybunału Koronnego.
  6. Art. 7e. otrzymuje tytuł „Licytacja znaczków” i brzmienie: „1. Jeżeli wykonanie wobec mieszkańca prawomocnego wyroku sądu, postanowienia lub decyzji o ukaraniu nie jest możliwe z powodu braku środków pieniężnych na rachunku tego mieszkańca lub posiadanych przez niego instytucji prywatnych, Prefekt Generalny może postanowić o licytacji znaczków mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Licytację przeprowadza prefekt za pośrednictwem Forum Centralnego, przyjmując za cenę wywoławczą 80 proc. wartości rynkowej z profilu znaczka, zwracając na rachunek mieszkańca środki pozostałe po wykonaniu prawomocnego wyroku, postanowienia lub decyzji o ukaraniu. 3. Przed dokonaniem licytacji, o której mowa w ust. 2., Prefekt Generalny wzywa mieszkańca do zgromadzenia środków pieniężnych niezbędnych dla uniknięcia licytacji w oznaczonym terminie nie krótszym niż 72 godziny. Licytacja jest dopuszczalna po bezskutecznym upływie tego terminu. Przepisu ustępu niniejszego nie stosuje się w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji.
Art. 2.
  1. Ustawa wchodzi w życie w 7 dni od dnia ogłoszenia.
  2. Po 7 dniach od wejścia ustawy w życie przyjmuje się, że kadencja obecnego Prefekta Generalnego i prefektów wygasła, chyba, że do tego dnia Sejm nie dokona wyboru nowego Prefekta Generalnego.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny