Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8378 [X]

Grodzisk, dnia 30 marca 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 280

o zmianie Regulaminu Sejmu (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się art. 5 ust. 7 („Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia”);
  2. Skreśla się art. 5a ust. 1 pkt 5 („[Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie] wyrażenia zgody na powołanie asesora Sądu Koronnego”);
  3. Art. 7 ust. 1 („Marszałek, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego «do porządku», jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu”) otrzymuje brzmienie „Marszałek ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego «do porządku», jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu”;
  4. W art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny