Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8282 [X]

Grodzisk, dnia 26 lutego 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 277

o zmianie Regulaminu Sejmu (uchylony)

Art. 1. [Przepisy zmieniające]

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 3. ust. 4. [„Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności.”] otrzymuje brzmienie: „Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego.”
  2. art. 3. ust. 5. [„W projekcie, o którym mowa w ust. 4, zawiera się przepis końcowy o wejściu w życie przepisów wymagających dokonania zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji w terminie od jednego do 21 dni od dnia ogłoszenia. Marszałek może z własnej inicjatywy dokonać zmiany brzmienia projektu zgodnie z przepisem zdania poprzedzającego, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury, o ile została wyrażona.”] otrzymuje brzmienie: „W projekcie, o którym mowa w ust. 4, zawiera się przepis końcowy o wejściu w życie przepisów wymagających dokonania zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji w terminie od 7 do 21 dni od dnia ogłoszenia i przekazania uchwalonej ustawy do wykonania Naczelnej Izbie Architektury. Marszałek może z własnej inicjatywy dokonać zmiany brzmienia projektu zgodnie z przepisem zdania poprzedzającego, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury, o ile została wyrażona.”
  3. dodaje się w art. 5. ust. 8. w brzmieniu: „Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach Księstwa, jest ona przekazywana Naczelnej Izbie Architektury do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym”.


Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny