Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8281 [X]

Grodzisk, dnia 26 lutego 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 276

o alternatywnych formach postępowania sądowego

Art. 1

W Ustawie Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Dodaje się art. 6a pod tytułem "Utajnienie rozprawy" w brzmieniu:
  1. Na wniosek co najmniej jednej strony postępowania, odbywającego się na podst. art. 4 ust. 2, w zakresie spraw wszczętych z oskarżenia prywatnego, rozprawa może zostać utajniona.
  2. Wniosek o utajnienie sprawy może zostać złożony jako klauzula we wniosku o wszczęcie postępowania, bądź jako wniosek formalny w trakcie rozprawy.
  3. Strona przeciwna może w czasie 24 godzin od złożenia wniosku o utajnienie rozprawy złożyć wniosek o procedowanie w normalnym trybie.
  4. Decyzję o utajnieniu rozprawy podejmuje, jeżeli wniosek został złożony przed rozprawą - Książę (Marszałek Trybunału), a jeśli został złożony w jej trakcie - skład orzekający stosownym postanowieniem.
  5. Rozprawę utajnioną przeprowadza się w ukrytym poddziale działu Trybunału Koronnego na Forum Centralnym.
  6. Dostęp ciągły do ukrytego poddziału posiadają Asesorzy. Na czas rozprawy, do jej zakończenia, dostęp tymczasowy otrzymują strony postępowania.
  7. Asesor orzekający w sprawie nie może ujawnić treści rozprawy utajnionej bez zgody obu stron postępowania. Strony postępowania nie mogą ujawniać treści bądź informacji dotyczących innych trwających rozpraw utajnionych lub mediacji.
  8. W sprawach o utajonym przebiegu na forum Trybunału Koronnego publikuje się jedynie wyrok w sprawie, zaś treść przeprowadzonej rozprawy zostaje zarchiwizowana w dedykowanej Tajnej Kancelarii, do której dostęp mają jedynie Asesorzy.
 2. Dodaje się art. 6b pod tytułem "Mediacja i ugoda procesowa" w brzmieniu:
  1. Na umotywowany wniosek co najmniej jednej strony postępowania, na podst. art. 4 ust. 2, w zakresie spraw wszczętych z oskarżenia prywatnego, jeśli strona przeciwna nie wyrazi sprzeciwu, może zostać zarządzona mediacja.
  2. Wniosek o wszczęcie mediacji może zostać złożony przez którąkolwiek ze stron postępowania nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu złożenia pozwu.
  3. Mediację przeprowadza Asesor wyznaczony przez Księcia (Marszałka Trybunału).
  4. Mediacja może zostać przeprowadzona w ukrytym poddziale działu Trybunału Koronnego na Forum Centralnym bądź na wydzielonym kanale IRC. Jeżeli do mediacji wykorzystano kanał IRC, zapis rozmów mediacyjnych ma zostać dołączony do akt sprawy.
  5. Wynikiem mediacji jest ugoda procesowa, stwierdzająca zawarcie porozumienia między stronami i warunki owego porozumienia przez strony ustalone. Warunki powinny być zgodne z prawem sarmackim.
  6. Ugoda uzyskuje moc prawną, jeżeli zostanie potwierdzona i podpisana przez Asesora prowadzącego. Ugoda powinna zostać ogłoszona publicznie.


Art. 2


Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Art. 41 ust. 1 pkt 5 („ujawnienie osobie niepowołanej treści niejawnych miejsc obrad władz publicznych lub niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji”) zyskuje brzmienie:„ujawnienie osobie niepowołanej treści niejawnych miejsc obrad władz publicznych, treści utajnionego postępowania sądowego lub niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji”
 2. Art. 42 ust. 1 pkt 7 („niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu”) zyskuje brzmienie:„niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu lub złamanie postanowień ugody procesowej”


Art. 3

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny