Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7950 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 264

o zmianie systemu pracy (uchylony)

(Ustawa uchylona Ustawą Sejmu nr 282 o scaleniu niektórych ustaw z dnia 16 kwietnia 2016 roku.)

Art. 1.

 1. Zaprzestaje się sprzedaży gospodarstw prywatnych.
 2. Gospodarstwa prywatne w liczbie powyżej 1 podlegają likwidacji z mocy prawa.
 3. Nagromadzona praca ulega likwidacji z mocy prawa.

Art. 2.

Minister właściwy do spraw finansów z urzędu zwraca koszt zakupu gospodarstw prywatnych oraz wypłaca odszkodowanie za zlikwidowaną pracę. Środki pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pochodzą z emisji liberta. Decyzje wydane na podstawie niniejszej ustawy nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Art. 3.

 1. Godzinną produkcję pracy określa się wzorem x*y, gdzie x jest niezerowym pierwiastkiem trzeciego stopnia z liczby wsi lennych powiększonym o jeden, a y jest współczynnikiem aktywności.
 2. Współczynnik aktywności jest zależny od relacji między średnią aktywnością mieszkańca liczoną zgodnie z ustawą o obywatelstwie sarmackim a średnią aktywnością wszystkich aktywnych obywateli liczoną zgodnie z ustawą o obywatelstwie sarmackim i wynosi:
  1. 5 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż 150% średniej ogólnej,
  2. 3 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż średnia i mniejsza niż 150% średniej ogólnej,
  3. 2 dla mieszkańców, których aktywność jest mniejsza niż średnia ogólna.
 3. Współczynnik aktywności nowych mieszkańców przez 60 dni od dnia rejestracji wynosi 10,0.

Art. 4.

 1. Skreśla się art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. („Środki ze sprzedaży gospodarstw prywatnych stanowią dochód Rady Ministrów”).
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przepisu art. 1 przez Naczelną Izbę Architektury. Naczelna Izba Architektury przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów informację o zlikwidowanych wsiach prywatnych oraz ich właścicielach.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny