Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7854 [X]

Grodzisk, dnia 16 września 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 260

o zmianie Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z dnia 31 marca 2005 r. dodaje się artykuł 1b w następującym brzmieniu:

 1. Dostępem do publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji zarządza Rada Ministrów.
 2. Z mocy prawa dostęp, o którym mowa w ust. 1, przysługuje:
  1. Księciu Sarmacji,
  2. członkom Rady Ministrów,
  3. Prefektowi Generalnemu,
  4. Hetmanowi Wielkiemu,
  5. radcom Naczelnej Izby Architektury,
  6. Marszałkowi Sejmu i jego wicemarszałkom,
  7. osobom, o których mowa w art. 41 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
 3. Osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 7 przysługuje dostęp, o którym mowa w ust. 1 wyłącznie w części związanej z reprezentowaną przez nie prowincją.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, mogą złożyć wniosek do Rady Ministrów o przyznanie dostępu, o którym mowa w ust. 1, innym obywatelom Księstwa Sarmacji. O przyznaniu dostępu decyduje Rada Ministrów.
 5. Rada Ministrów może przyznać dostęp, o którym mowa w ust. 1, innym osobom w celu porządkowania Dziennika Praw Księstwa Saramcji.
 6. Rada Ministrów prowadzi imienny rejestr wszystkich osób mających dostęp, o którym mowa w ust. 1.
 7. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 7 mają prawo do przyznania dostępu, o którym mowa w ust. 1, w części o której mowa ust. 3, innym obywatelom Księstwa Sarmacji z zastrzeżeniem prowadzenia rejestru tożsamego z rejestrem, o którym mowa w ust. 6, dostępnym dla Rady Ministrów.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 2. Rada Ministrów w okresie, o którym mowa w ust. 1, sporządzi listę osób, którym przysługuje dostęp do publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, skonsultuje go z osobami, o których mowa w art. 1b ustawy, o której mowa w art. 1 i zresetuje hasła dostępu.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny