Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7814 [X]

Grodzisk, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 258

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1

W ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 41. ust. 1 pkt 8 kropkę zmienia się na przecinek i dodaje punkty 9-11 w brzmieniu:
  „9) wykorzystywanie błędu w systemie informatycznym Księstwa, w celu przysporzenia lub wyrządzenia szkody,
  10) uzyskiwanie przysporzenia w wyniku czynu określonego w pkt 9 popełnionego przez inną osobę,
  11) zatajanie przed władzami istnienia błędu w systemie informatycznym Księstwa, mogącego prowadzić do bezprawnego przysporzenia lub wyrządzenia szkody.”
 2. w art. 41. dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
  „3. Kto działa nieumyślnie dopuszczając się przestępstwa przysporzenia przy wykorzystaniu błędu w systemie informatycznym Księstwa, ten podlega karze więzienia do miesiąca. Nie popełnia przestępstwa działając nieumyślne ten, kto sam lub na wezwanie właściwego organu zwróci uzyskane przysporzenie lub powiadomi o uzyskanym w wyniku jego działań przysporzeniu przez inną osobę, lub powiadomi o wyrządzonej szkodzie.
  4. Nie popełnia przestępstwa ten, kto uzyskuje przysporzenia w wyniku czynu określonego w ust. 1 pkt 10 lub ust. 3, jeśli sam lub na wezwanie właściwego organu zwróci uzyskane przysporzenie."

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny