Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7201 [X]

Grodzisk, dnia 11 stycznia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 237

o zakazie ziania ogniem w miejscach publicznych

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeksie Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 32 ust. 3 pkt 4 („[Grzywnę wymierza się w wysokości do:] w przypadku zagrożenia karą więzienia do siedmiu dni — 10 000 libertów”) otrzymuje brzmienie „[Grzywnę wymierza się w wysokości do:] w przypadku zagrożenia karą więzienia do trzech lub siedmiu dni — 10 000 libertów”;
  2. W art. 36 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Kto w warunkach recydywy popełnia czyn zabroniony zagrożony karą więzienia do trzech dni, podlega karze więzienia do siedmiu dni”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;
  3. W art. 44 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, wywołujące lub mogące wywołać oburzenie ze strony otoczenia”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny