Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6678 [X]

Grodzisk, dnia 20 lipca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 224

o rankingu prowincji (uchylony)

Art. 1. [Objaśnienie wyrażeń ustawowych]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. prowincji — należy przez to rozumieć także kraj Korony,
 2. rankingu — należy przez to rozumieć ranking prowincji,
 3. obywatelach — należy przez to rozumieć obywateli zamieszkałych w prowincji,
 4. mieszkańcach — należy przez to rozumieć mieszkańców prowincji,
 5. oficjalnej agencji prasowej — należy przez to rozumieć agencję wskazaną przez prowincję,
 6. miejscach publicznych — należy przez to rozumieć jawne działy Forum Centralnego oraz artykuły lub komentarze w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji,
 7. namiestniku w art. 3 — w przypadku, gdy urząd jest kolegialny, należy przez to rozumieć tego z jego członków, którego aktywność w miejscach publicznych jest większa,
 8. Wysokiej Komisji — należy przez to rozumieć Wysoką Komisję do spraw Rankingu.

Art. 2. [Termin sporządzania rankingu]

 1. Ranking jest sporządzany co miesiąc, nie później niż czternastego dnia miesiąca.
 2. (Skreślony)
 3. Głosowanie w plebiscycie inicjatywy miesiąca kończy się nie później niż siódmego dnia miesiąca.

(Art. 2 ust. 2 skreślony Ustawą Sejmu nr 230 o zmianie Ustawy o rankingu prowincji z dnia 23 sierpnia 2014 r.)

Art. 3. [Kategorie rankingu]

 1. W rankingu uwzględnia się:
  1. liczbę obywateli aktywnych w chwili sporządzania rankingu,
  2. treść oraz estetykę serwisu internetowego prowincji,
  3. inicjatywy prowincjonalne, które zajęły I, II lub III miejsce w plebiscycie inicjatywy miesiąca.
 2. W rankingu uwzlędnia się, w okresie miesiąca objętego rankingiem:
  1. liczbę wypowiedzi zamieszczonych w działach prowincji na Forum Centralnym,
  2. liczbę nieukrytych artykułów zamieszczonych w oficjalnej agencji prasowej prowincji,
  3. liczbę serc otrzymanych przez obywateli,
  4. aktywność obywateli, namiestnika i przewodniczącego parlamentu prowincji w miejscach publicznych,
  5. zgłoszone do 3. dnia kolejnego miesiąca inicjatywy prowincjonalne,
  6. zgłoszone do 3. dnia kolejnego miesiąca zajęcie przez mieszkańców czołowych miejsc w rywalizacjach o zasięgu ogólnosarmackim lub międzynarodowym.
 3. W rankingu można uwzględnić dodatkowe kategorie, określone przez Wysoką Komisję.

(Art. 3 ust. 2 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 230 o zmianie Ustawy o rankingu prowincji z dnia 23 sierpnia 2014 r.)

Art. 4. [Szczegółowe zasady]

 1. Szczegółowe zasady sporządzania rankingu, w szczególności ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kategoriach oraz punktowane elementy serwisu internetowego prowincji, oraz wzór obwieszczenia o wynikach rankingu określa Wysoka Komisja w drodze uchwały.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może być przyjęta w okresie od dnia sporządzenia rankingu do ostatniego dnia miesiąca.

(Art. 4 ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 230 o zmianie Ustawy o rankingu prowincji z dnia 23 sierpnia 2014 r.)

Art. 5. [Wysoka Komisja]

 1. Wysoką Komisję do spraw Rankingu tworzą właściwy członek Rady Ministrów — jako przewodniczący — oraz namiestnicy prowincji lub powoływani i odwoływani przez nich członkowie.
 2. Obowiązkiem namiestnika prowincji (powołanego przez niego członka Wysokiej Komisji) jest przedstawianie Wysokiej Komisji propozycji:
  1. wykazu inicjatyw prowincjonalnych,
  2. informacji o zajęciu przez mieszkańców czołowych miejsc w rywalizacjach o zasięgu ogólnosarmackim lub międzynarodowym.
 3. Wysoka Komisja przyznaje punkty w poszczególnych kategoriach rankingu oraz za punktowane elementy serwisów internetowych prowincji.
 4. Wysoka Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego.

(Art. 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 230 o zmianie Ustawy o rankingu prowincji z dnia 23 sierpnia 2014 r.)

Art. 6. [Subwencje]

 1. Z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości proporcjonalnej do liczby punktów uzyskanych przez prowincję w rankingu, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3.
 2. Dziesiątą część subwencji dla prowincji przyznaje się osobie sprawującej funkcję namiestnika w chwili sporządzania rankingu; w przypadku, gdy urząd jest kolegialny, dzieli się ją w równych częściach wśród członków urzędu.
 3. Trzy dziesiąte części subwencji dzieli się w równych częściach między obywateli aktywnych w chwili sporządzania rankingu.
 4. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje oblicza się według wzoru „S = W * 300”, gdzie „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje, a „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywateli, w tym zamieszkałych w innych prowincjach, w działach wszystkich prowincji na Forum Centralnym w okresie 30 dni poprzedzających sporządzenie rankingu. Jednakże, tak obliczona kwota nie może być wyższa niż 500 000 lt.

(Art. 6 ust. 4 zd. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 230 o zmianie Ustawy o rankingu prowincji z dnia 23 sierpnia 2014 r.)

Art. 7. [Przepisy wprowadzające]

Do czasu przyjęcia przez Wysoką Komisję uchwały, o której mowa w art. 4, stosuje się zasady stanowiące załącznik do niniejszej ustawy.

Art. 8. [Przepisy zmieniające]

Skreśla się art. 4 Ustawy o finansach publicznych i gospodarce („Subwencje dla prowincji: (1) W terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 5% do 40% kwoty znajdującej się na rachunkach Rady Ministrów oraz po wypłaceniu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 2. (2) Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,1 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli”).

Art. 9. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
Tymczasowe zasady sporządzania rankingu

http://prawo.sarmacja.org/zalaczniki/6678.xlsx

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny