Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6673 [X]

Grodzisk, dnia 17 lipca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 223

o zmianie Regulaminu Sejmu i Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Regulaminie Sejmu wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 3 ust. 4 po słowach „wykonalności projektu” dodaje się słowa „i określeniu czasu jego wykonania”;
  2. W art. 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „W projekcie, o którym mowa w ust. 4, zawiera się przepis końcowy o wejściu w życie przepisów wymagających dokonania zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji w terminie od jednego do 21 dni od dnia ogłoszenia. Marszałek może z własnej inicjatywy dokonać zmiany brzmienia projektu zgodnie z przepisem zdania poprzedzającego, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury, o ile została wyrażona”.

Art. 2.

Ustawie o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji dodaje się art. 1a o tytule „Obowiązek informacji”, w brzmieniu „Funkcjonariusz dokonujący w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji publikacji aktu prawnego, który wymaga wykonania przez inny organ władzy publicznej, niezwłocznie zawiadamia ten organ o fakcie publikacji”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny