Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6266 [X]

Grodzisk, dnia 17 listopada 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 200

o finansach publicznych i gospodarce (uchylony)

Art. 1. [Podatki i opłaty]

 1. Ustala się wysokość opłat i podatków w załącznikach do niniejszej ustawy.
 2. Prowincje ustalają wielkość podatków na ich rzecz według zakresu określonego w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. [Wynagrodzenia]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
 3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

Art. 3. [Wsparcie budżetu Księcia]

Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 30 000 do 100 000 lt miesięcznie.

Art. 4. (Skreślony)

(Art. 4 przed 20 lipca 2014 r. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 212 o uregulowaniu następstw zakończenia unii z Wandystanem z dnia 5 maja 2014 r.)

(Art. 4 skreślony Ustawą Sejmu nr 224 o rankingu prowincji z dnia 20 lipca 2014 r.)

Art. 5. [Dotacje]

 1. Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
 3. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
 4. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
 5. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 10 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.

Art. 6. [Zwrot dotacji]

 1. Twórca inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
 2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
 3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 5 ust. 4.
 4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez twórcę inicjatywy przepisu ust. 1.

Art. 7. [Nagroda państwowa]

 1. Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 50 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. Książę może przyznać twórcy inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 50 000 lt, ze swojego budżetu.

Art. 8. [Rachunki bankowe Korony]

 1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
 2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
 3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.

Art. 8a. [Jawność rachunków]

Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.

(Art. 8a dodany Ustawą Sejmu nr 221 o jawności publicznych rachunków bankowych z dnia 26 czerwca 2014 r.)

Art. 9. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]

Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dokonuje się emisji 1 100 lt na jego rachunek bankowy.

Art. 10. [Miejscowości]

 1. Decyzję o założeniu i likwidacji miejscowości podejmuje Rada Ministrów na wniosek prowincji.
 2. Miejscowości, które przez ponad 30 dni nie uzupełniły pożywienia w kantynie ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w nich.
 3. Przepis ust. 2. stosuje się analogicznie w przypadku braku środków na koncie miejscowości na pokrycie podatku od miejscowości.

Art. 11. [Inne zagadnienia gospodarcze]

 1. Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza.
 2. Sprzedaż pracy jest finansowana z budżetu Rady Ministrów. Rada Ministrów w drodze uchwały ustala cenę skupu pracy, nie niższą niż 0,55 lt za jednostkę.
 3. Tantiemy finansowane są z budżetu Rady Ministrów, 10% środków z tantiemy stanowi dochód instytucji.
 4. Środki ze sprzedaży gospodarstw prywatnych, uzupełniania kantyn miejskich oraz sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód Rady Ministrów.
 5. Środki z rozwoju miejscowości stanowią w 50% dochód Rady Ministrów oraz w 50% dochód prowincji.

Art. 12. [Instytucje]

 1. Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji.
 2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

Art. 12a. [Zwrot podatku]

Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji (p. 2 załącznika II).

(Art. 12a dodany Ustawą Sejmu nr 216 o zwiększeniu podatku od nieobecności z dnia 12 maja 2014 r.)

Art. 13. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 178 o finansach publicznych z dnia 1 lipca 2013 r.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 187 o zamkniętym przepływie pieniądza z dnia 2 października 2013 r.
 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Przepisy art. 10, art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 oraz załącznik II (Podatki) wchodzą w życie w dniach określonych rozporządzeniem lub rozporządzeniami Księcia. Rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm.

Załączniki

I. Opłaty

 1. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia
 2. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia
 3. Opłata od zmiany danych w profilu wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów
 4. Opłata za założenie miejscowości wynosi 250 000 lt i stanowi dochód w 50% Rady Ministrów oraz w 50% dochód Księcia
 5. Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów
 6. Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów
 7. Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 40 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów

II. Podatki

 1. (Skreślony)
 2. Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 18% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach mieszkańca oraz stanowiących jego własność instytucji, stanowiący dochód Rady Ministrów
 3. Pobierany co poniedziałek podatek od miejscowości w wysokości 850 lt, stanowiący dochód Rady Ministrów
 4. Pobierany pierwszego dnia każdego miesiąca podatek od nieuzupełnienia miejskiej kantyny w okresie ostatnich 30 dni, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku miejscowości, stanowiący dochód Rady Ministrów

(Punkty 1, 3 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 201 o doprecyzowaniu przepisów Ustawy o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17 listopada 2013 r.)

(Punkt 1 skreślony, a punkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 216 o zwiększeniu podatku od nieobecności z dnia 12 maja 2014 r.)

III. Zakres podatków na rzecz prowincji

 1. Podatek od zakupu posiłku kantynie miejskiej w wysokości od 0% do 10%
 2. Podatek od tantiemy od 0% do 20%

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny