Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6067 [X]

Grodzisk, dnia 30 lipca 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 181

o zmianie Ustawy o Sądzie Koronnym (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. dodaje się art. 2a [ławnicy] w brzmieniu:
  1. „Ławników mianuje Sejm, na wniosek Księcia, prowincji lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego, na czas określony, nieprzekraczający trzech miesięcy, z grona obywateli sarmackich, którzy nie zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z winy umyślnej.
  2. Ławnik uczestniczy w rozprawie i posiedzeniu Sądu Koronnego oraz uczestniczy, z głosem doradczym, w naradzie i głosowaniu.
  3. Ławnik nie może zostać wyznaczonym przewodniczącym składu orzekającego.
  4. Przepisy o asesorach stosuje się odpowiednio do ławników, chyba że ustawa stanowi inaczej”.
 2. art. 2 ust. 2 („Asesorem może być obywatel sarmacki, który nie został skazany za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu”) otrzymuje brzmienie: „Asesorem może być obywatel sarmacki, który nie został skazany za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z winy umyślnej”.
 3. dodaje się art. 6 ust. 1a w brzmieniu: „Książę (Pierwszy Asesor) może wyznaczyć, jeśli uzna to za zasadne, ławnika do składu orzekającego w sprawie”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie 7 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny