Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6042 [X]

Grodzisk, dnia 8 lipca 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 179

o przeliczeniu majątków

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie zostanią użyte wzory — „M” należy rozumieć jako wartość majątku po przeliczeniu, a „WM” jest wartością majątku przed przeliczeniem.

Art. 2. [Przeliczenie majątków mieszkańców]

 1. Mieszkaniec otrzymuje zwrot majątku zgromadzonego w systemie Złota Wolność w wybranej przez siebie postaci:
  1. jednorazowej wypłaty środków według przelicznika M= ∛WM x 200 lub,
  2. wypłaty środków w dwudziestu czterech równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 600 lub,
  3. wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 450 lub,
  4. odbioru w postaci rozbudowy gospodarstw prywatnych przy zastosowaniu wzoru M= ∛WM x 350, sumę zaokrągla się do kwoty brakującej do kolejnego ulepszenia lub,
  5. rezygnacji z wypłaty środków oraz likwidacji tego majątku w tym zrzeczenie się praw do niego.
 2. Każdy mieszkaniec ma prawo, przed wyliczeniem odszkodowania za majątek w Złotej Wolności według wybranego przez siebie wzoru, przekazać jeden procent majątku w Złotej Wolności na wybrany przez siebie podmiot spośród wymienionych w załączniku do tej ustawy. Kwota jednego procenta przed przekazaniem wybranej przez mieszkańca instytucji zostanie podzielona przez 5.
 3. Przeznacza się 3 miesiące na wybór przez mieszkańca opcji 1-5 transferu majątku. Po przekroczeniu tego terminu system automatycznie i losowo dokona wyboru opcji 1-4 za mieszkańca.

(Art. 2 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 182 o zmianie Ustawy o przeliczeniu majątków z dnia 14 września 2013 r.)

Art. 3. [Inne przeliczenia]

 1. Dokonuje się przeliczenia majątków miejscowości według wzoru M= ∛WM x 450.
 2. Dokonuje się przeliczenia majątków osób prawnych (Korona, KSZ, prowincje) według wzoru M=√WM x 80.
 3. Dokonuje się przeliczenia wierzytelności według wzoru ∛WM x 450. Terminy spłat wierzytelności mieszkańców krótsze niż 12 miesięcy przedłuża się do tego okresu.

Art. 4. [Pakiet socjalny]

Wypłaca się mieszkańcom, którzy przez ponad rok pełnili funkcje publiczne w Księstwie Sarmacji premię w wysokości 5 000 libertów, na ich wniosek zawierający odnośniki do odpowiednich aktów prawnych potwierdzających pełnienie tych funkcji.

Art. 5. [Postanowienia końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Realizację ustawy powierza się Naczelnej Izbie Architektury.

Załącznik:

1% można przekazać dla:
— Skarbu Książęcego (instytucja „Dwór Książęcy”),
— Funduszu Rozwoju Infrastruktury (instytucja „Naczelna Izba Architektury”),
— Skarbu Rady (instytucja „Rada Ministrów”),
— Skarbów Samorządowych (Gellonia i Starosarmacja, Baridas, Sclavinia, Teutonia, Wandystan).

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie zostanią użyte wzory — „M” należy rozumieć jako wartość majątku po przeliczeniu, a „WM” jest wartością majątku przed przeliczeniem.

Art. 2. [Przeliczenie majątków mieszkańców]

1. Mieszkaniec otrzymuje zwrot majątku zgromadzonego w systemie Złota Wolność w wybranej przez siebie postaci:
(1) jednorazowej wypłaty środków według przelicznika M= ∛WM x 200 lub,
(2) wypłaty środków w dwudziestu czterech równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 600 lub,
(3) wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 300 lub,
(4) odbioru w postaci rozbudowy gospodarstw prywatnych przy zastosowaniu wzoru M= ∛WM x 350, sumę zaokrągla się do kwoty brakującej do kolejnego ulepszenia lub,
(5) rezygnacji z wypłaty środków oraz likwidacji tego majątku w tym zrzeczenie się praw do niego.
2. Każdy mieszkaniec ma prawo, przed wyliczeniem odszkodowania za majątek w Złotej Wolności według wybranego przez siebie wzoru, przekazać jeden procent majątku w Złotej Wolności na wybrany przez siebie podmiot spośród wymienionych w załączniku do tej ustawy. Kwota jednego procenta przed przekazaniem wybranej przez mieszkańca instytucji zostanie podzielona przez 5.
3. Przeznacza się 3 miesiące na wybór przez mieszkańca opcji 1-5 transferu majątku. Po przekroczeniu tego terminu system automatycznie i losowo dokona wyboru opcji 1-4 za mieszkańca.

Art. 3. [Inne przeliczenia]

1. Dokonuje się przeliczenia majątków miejscowości według wzoru M= ∛WM x 450.
2. Dokonuje się przeliczenia majątków osób prawnych (Korona, KSZ, prowincje) według wzoru M=√WM x 80.
3. Dokonuje się przeliczenia wierzytelności według wzoru ∛WM x 450. Terminy spłat wierzytelności mieszkańców krótsze niż 12 miesięcy przedłuża się do tego okresu

Art. 3. [Pakiet socjalny]

Wypłaca się mieszkańcom, którzy przez ponad rok pełnili funkcje publiczne w Księstwie Sarmacji premię w wysokości 5 000 libertów, na ich wniosek zawierający odnośniki do odpowiednich aktów prawnych potwierdzających pełnienie tych funkcji.

Art. 4.

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Realizację ustawy powierza się Najwyższej Izbie Architektury.

Załącznik:

1% można przekazać dla:
— Skarbu Książęcego (instytucja „Dwór Książęcy”),
— Funduszu Rozwoju Infrastruktury (instytucja „Naczelna Izba Architektury”),
— Skarbu Rady (instytucja „Rada Ministrów”),
— Skarbów Samorządowych (Gellonia i Starosarmacja, Baridas, Sclavinia, Teutonia, Wandystan).

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny