Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6037 [X]

Grodzisk, dnia 1 lipca 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 178

o finansach publicznych (uchylony)

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o „Ministrze Finansów” — należy przez to rozumieć członka Rady Ministrów właściwego do spraw wypłaty wynagrodzeń.

Art. 2. [Podatki i opłaty]

 1. Ustala się wysokość opłat i podatków w załącznikach do niniejszej ustawy.
 2. Prowincje ustalają wielkość podatków na ich rzecz według zakresu określonego w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 3. [Wynagrodzenia]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych.
 2. Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi od 500 lt do 15 000 lt miesięcznie.
 3. Kanclerza w drodze postanowienia określa spis instytucji państwowych.
 4. Decyzja Ministra Finansów określa limit wydatków na wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy dla poszczególnych instytucji państwowych.
 5. Wynagrodzenia funkcjonariuszy zatrudnionych w instytucjach państwowych określa odrębnie dla każdego funkcjonariusza, za dany miesiąc kalendarzowy — po jego przepracowaniu — osoba stojąca na czele instytucji, w ramach limitu o którym mowa w ust.4, kierując się oceną pracy oraz zakresem obowiązków służbowych.
 6. Od decyzji Ministra właściwego do spraw finansów, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do Kanclerza. Decyzja Kanclerza jest ostateczna.
 7. Wynagrodzenie wypłaca Minister Finansów, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.
 8. Pensje urzędników Dworu oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych wypłaca się z budżetu Księcia na zasadach przez Niego określonych.

(Art. 3 ust. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 180 o zmianie niektórych ustaw pod kątem praw i wolności obywatelskich z dnia 8 lipca 2013 r.)

Art. 4. [Subwencje dla prowincji]

 1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 5% do 40% kwoty znajdującej się na rachunkach Rady Ministrów oraz po wypłaceniu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 3.
 2. Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli.
 3. Wysokość subwencji dla prowincji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się o części poprzednich subwencji wykorzystanych z naruszeniem warunków subwencji.

Art. 5. [Dotacje i nagrody]

 1. Rada Ministrów może na wniosek twórcy lub z własnej inicjatywy przyznać dotację na realizację inicjatywy z budżetu Rady Ministrów lub nagrodę za jej zrealizowanie.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego Ministra. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
 3. Minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku Minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
 4. Minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
 5. Minister za zgodą Kanclerza przyznaje dotację lub nagrodę do wysokości 9 000 lt w drodze decyzji.

Art. 6. [Zwrot dotacji]

 1. Twórca inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
 2. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi.
 3. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez twórcę inicjatywy przepisu ust. 1.

Art. 7. [Wsparcie dla nowych obywateli]

Równocześnie z wydaniem przez Księcia postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego, mieszkańcowi nabywającemu obywatelstwo po raz pierwszy przyznaje się 10 000 lt z budżetu Rady Ministrów.

Art. 8. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]

Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przyznaje się mu automatycznie jednorazową pomoc finansową w wysokości 1 000 lt.

Art. 9. [Waloryzacja kwot]

 1. Kwoty libertów, o których mowa w art. 3, 7, 8 mogą podlegać waloryzacji w wysokości do 10% miesięcznie.
 2. Minister Finansów za zgodą Kanclerza, na podstawie danych przekazanych przez Najwyższą Izbę Architektury podejmuje decyzję o waloryzacji kwot.
 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszej ustawy, a kwoty w niej ujęte podstawę następnej waloryzacji.

Art. 10. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2013 r.
 2. Odwiesza się Rozporządzenie Kanclerza o Artykułach na Medal.
 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Art. 2. wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, nie póżniej jednak niż do dnia 12 lipca 2013 r.
 5. Dokonuje się wycofania z obiegu 200 000 lt odpowiednio po 100 000 lt z konta Rady Ministrów oraz 100 000 lt z konta Dworu Książęcego.

ZAŁĄCZNIK

I. Opłaty

 1. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia.
 2. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.
 3. Opłata od zmiany danych w profilu wynosi 3 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
 4. Opłata od rejestracji gazety wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
 5. Opłata od rejestracji instytucji zwykłej (bez możliwości publikacji) wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

II. Podatki

 1. Podatek od tantiemy w wysokości 15%, gdzie 4% jest płatne na rzecz Księcia, 7% na rzecz instytucji, 4% na rzecz miejscowości.
 2. Podatek od sprzedaży pracy płatny na rzecz Rady Ministrów w wysokości od 0% do 25%.
 3. (Skreślony)
 4. (Skreślony)
 5. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości 5% płatny na rzecz na rzecz Rady Ministrów.
 6. Podatek od nie logowania się na konto przez okres ponad trzech miesięcy w wysokości 5% środków zgromadzonych na koncie miesięcznie płatny na rzecz Rady Ministrów.

(Punkt 1 załącznika w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 185 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 23 września 2013 r.)

(Punkt 2 załącznika w brzmieniu ustalonym, a punkty 3 i 4 skreślone Ustawą Sejmu nr 187 o zamkniętym przepływie pieniądza z dnia 2 października 2013 r.)

III. Zakres podatków na rzecz prowincji

 1. Podatek od tantiemy od 0% do 15%,
 2. Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 0% do 15%,
 3. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości od 0% do 5%,
 4. Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego od 0% do 10%.

(Punkt 1 załącznika w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 185 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 23 września 2013 r.)

(Punkt 2 załącznika w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 187 o zamkniętym przepływie pieniądza z dnia 2 października 2013 r.)

IV. Podstawa waloryzacji

 1. Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego od 550 lt do 16 500 lt miesięcznie.
 2. Zasiłek dla nabywającego obywatelstwo po raz pierwszy - 11 000 lt, z budżetu Rady Ministrów.
 3. Jednorazowa pomoc finansowa dla nowych mieszkańców - 1 100 lt.

(Załącznik IV w brzmieniu ustalonym Decyzją Ministra Finansów i Gospodarki ws. waloryzacji z dnia 5 sierpnia 2013 r. )

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny