Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5978 [X]

Grodzisk, dnia 19 maja 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 176

o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności

Art. 1. [Uchylenie ustaw]


Tracą moc Ustawa Sejmu nr 152 o ograniczeniu współdziałania osób bliskich w celu osiągania korzyści majątkowych z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz Ustawa Sejmu nr 163 o bractwach z dnia 6 września 2012 r.

Art. 2. [Wyodrębniony rachunek]


1. Likwiduje się mienie ruchome i nieruchome, przy jednoczesnym zwrocie wartości zlikwidowanych składników majątku, zgodnie z art. 3-8.
2. Zwrotów określonych w art. 3–8 dokonuje się z wyodrębnionego rachunku Korony.

Art. 3. [Likwidacja linii kolejowych]


Likwiduje się linie kolejowe przy jednoczesnym zwrocie ich wartości, obliczonym według wzoru: Z = (100%-WZ) × 95 000 lt, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, a „WZ” współczynnikiem zużycia linii kolejowej.

Art. 4. [Likwidacja pociągów]


Likwiduje się pociągi przy jednoczesnym zwrocie ich wartości, obliczonym według wzoru: Z = (100%-WZ) × 2 500 lt, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, a „WZ” współczynnikiem zużycia pociągu.

Art. 5. [Likwidacja ulepszeń]


1. Likwiduje się kramy w miejscowościach przy jednoczesnym zwrocie ich wartości, obliczonym według wzoru Z = K × 1000 lt, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, a „K” liczbą porządkową ulepszenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ulepszeń w kopalniach, fabrykach, mennicach i karczmach oraz wsi prywatnych.

Art. 6. [Likwidacja alkoholu]


1. Likwiduje się alkohol w karczmach przy jednoczesnym zwrocie jego wartości, obliczonym według wzoru Z = I × WB × 100 / 20 000 lt, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „I” ilością miarek alkoholu, a „WB” jest wartością bazową określoną w ust. 4.
2. Likwiduje się wino w karczmach przy jednoczesnym zwrocie jego wartości, obliczonym według wzoru Z = I × 10 000 lt × W / 20 000 lt, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „I” ilością miarek alkoholu, a „W” jest wiekiem wina w dniach, jednakże nie mniejszym niż 100 i nie większym niż 200 dni.
3. Likwiduje się spirytus w karczmach przy jednoczesnym zwrocie jego wartości, obliczonym według wzoru Z = I × 8 333 lt × 100 / 20 000 lt, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, a „I” ilością miarek alkoholu.
4. Wartościami bazowymi poszczególnych rodzajów alkoholu są:
1) Piwo, gorzałka, starka — 10 000 lt,
2) Trójniak — 17 500 lt,
3) Dwójniak — 25 000 lt,
4) Półtorak — 32 500 lt.

Art. 7. [Likwidacja majątku na mapie]


1. Likwiduje się broń na mapie w dawnej Złotej Wolności przy jednoczesnym zwrocie jej wartości obliczonej przez system informatyczny.
2. Grosze zgromadzone na mapie w dawnej Złotej Wolności przekazuje się na rachunek ich właścicieli.

Art. 8. [Zwrot kosztów założenia instytucji]


Zwraca się koszty założenia instytucji, karczm, kopalni, manufaktur i miejscowości.

Art. 9. [Instytucje bezpośrednio związane z systemem]


1. Majątek instytucji bezpośrednio związanych z systemem Złota Wolność stanowi własność Korony.

Art. 10. [Ograniczenie prawa własności]


1. Do czasu przyjęcia przez Sejm ustawy o opłatach systemowych zawiesza się prawo do dysponowania majątkiem zgromadzonym w dawnej Złotej Wolności.

Art. 11. [Roszczenia z tytułu pożyczek]


1. Po likwidacji majątku na podstawie przepisów poprzedzających, przeprowadza się automatyczną spłatę pożyczek zapisanych w rejestrze pożyczek, do wysokości środków znajdujących się na koncie dłużnika.
2. Roszczenia z tytułu pożyczek przedawniają się z upływem dwóch miesięcy od dnia wejścia wszystkich przepisów ustawy w życie.
3. Korona w terminie wymienionym w ustępie poprzedzającym zobowiązana jest do prowadzenia publicznego rejestru pożyczek.

Art. 12 [Emisja na potrzeby włączenia systemu]

1. Książę przeprowadza emisję liberta na potrzeby włączenia systemu.
2. Wysokość emisji ustala się według wzoru: E = O x 10 000 lt, gdzie “E” to wysokość emisji a “O” to liczba obywateli w dniu wejścia przepisu w życie.
3. Korona wypłaca każdemu obywatelowi 10 000 lt.


Art. 13. [Przepisy zmieniające]


Art. 6a Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. („Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 15 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w Złotej Wolności albo w jawnych działach Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie „Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 15 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego”.

Art. 14. [Rozporządzenie Księcia]


1. Rozporządzenie Księcia określa:

  1. Termin albo terminy wejścia w życie przepisów ustawy.
  2. Wysokość emisji liberta na potrzeby likwidacji i zwrotu majątku o których mowa w art. 2 ust 1. oraz art. 3-8.
  3. Listę instytucji bezpośrednio związanych z systemem, o której mowa w art. 9.
  4. Tymczasowe opłaty lub podatki w systemie oraz ich wysokość.

2. Rozporządzenie Księcia nie wymaga zgody sejmu.

Art. 15. [Przepis końcowy]


Art. 14 ustawy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia ustawy.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny