Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5831 [X]

Grodzisk, dnia 17 lutego 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 171

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Czyn zabroniony można popełnić nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi”;
  2. Skreśla się art. 28 ust. 2 („Za czyn zabroniony popełniony nieumyślnie nie wymierza się kary surowszej niż miesiąc więzienia”);
  3. Art. 29 ust. 1 („Odbywający karę więzienia nie może wypowiadać się poza więzieniem ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”) otrzymuje brzmienie „Odbywający karę więzienia nie może wypowiadać się poza więzieniem ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem ust. 2–4”;
  4. Art. 29 ust. 4 i 5 stają się ust. 5 i 6 oraz dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Odbywający karę więzienia może wypowiadać się w Sądzie Koronnym za każdorazową, uprzednią zgodą członka składu orzekającego”;
  5. W art. 29 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Odbywający karę więzienia nie może być atakowany na mapie”;
  6. W art. 40 pkt 9–12 stają się pkt 10–13 oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu „bezprawne umożliwianie odbywającemu karę więzienia albo skazanemu na karę banicji wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji”;
  7. Art. 40 staje się ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 pkt 4 (doprowadzanie miejsca publicznego do stanu praktycznej nieużywalności), 7 (prezentowanie treści pornograficznych osobie nieletniej), 9 (bezprawne umożliwianie odbywającemu karę więzienia albo skazanemu na karę banicji wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji), 11 (ujawnienie osobie niepowołanej danych dostępu do serwera, konta na serwerze, bazy danych lub oficjalnego kanału informacyjnego Księstwa Sarmacji), 12 (dokonanie bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji) działa nieumyślnie, podlega karze więzienia do miesiąca”;
  8. Art. 41 staje się ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 pkt 5 (ujawnienie osobie niepowołanej treści niejawnych miejsc obrad władz publicznych lub niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji) działa nieumyślnie, podlega karze więzienia do miesiąca”;
  9. Art. 41 ust. 1 pkt 2 („umyślne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego”) otrzymuje brzmienie „wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego”;
  10. Art. 42 staje się ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 pkt 6 (naruszenie zakazu zbliżania się do innej osoby) działa nieumyślnie, podlega karze więzienia do miesiąca”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny