Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5830 [X]

Grodzisk, dnia 17 lutego 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 170

o Pogotowiu Obywatelskim (uchylony)

Art. 1.

Pogotowie Obywatelskie udziela pomocy nowym mieszkańcom.

Art. 2.

  1. W skład Pogotowia Obywatelskiego wchodzą Szef Pogotowia oraz funkcjonariusze.
  2. Szefa Pogotowia powołuje i odwołuje minister właściwy dla spraw obywatelskich.
  3. Funkcjonariuszy powołuje, na ich wniosek, i odwołuje minister właściwy dla spraw obywatelskich w porozumieniu z Szefem Pogotowia. Wniosek o powołanie, zawierający wskazanie sposobu kontaktowania się nowych mieszkańców z wnioskodawcą oraz uzasadnienie chęci służby w Pogotowiu Obywatelskim, składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego.

Art. 3.

  1. Szef Pogotowia zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Pogotowia Obywatelskiego, w szczególności dokonuje podziału zadań oraz kontroluje i ocenia ich wykonywanie przez poszczególnych funkcjonariuszy.
  2. Funkcjonariusz Pogotowia Obywatelskiego udziela pomocy nowym mieszkańcom, a w szczególności, służąc radą i wskazówkami, wdraża w mechanizmy funkcjonowania państwa tych mieszkańców, którymi na podstawie podziału zadań, opiekuje się.
  3. Funkcjonariusz Pogotowia Obywatelskiego, jeżeli wynika to z podziału zadań, wita nowych mieszkańców.

Art. 4.

  1. Minister właściwy dla spraw obywatelskich może żądać od Szefa Pogotowia raportu z działalności pogotowia.
  2. Szef Pogotowia może żądać od funkcjonariusza raportu z jego działalności.

Art. 5.

Szefowi Pogotowia i funkcjonariuszom przysługuje wynagrodzenie. Szczegóły określa rozporządzenie Kanclerza.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny