Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5762 [X]

Grodzisk, dnia 19 stycznia 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 168

o zmianie Regulaminu Sejmu (uchylony)

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 5 ust. 6 („Przyjętą ustawę Marszałek prowadzący obrady przekazuje Księciu do podpisu, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a ust. 3–4”) otrzymuje brzmienie „Przyjętą ustawę Marszałek prowadzący obrady przekazuje Księciu do podpisu”;
  2. Art. 6a ust. 2 („Marszałka oraz Wicemarszałka Senatu powołuje i odwołuje Książę z grona senatorów”) otrzymuje brzmienie „Pracami Senatu kieruje Marszałek Senatu wybierany przez Senat pod przewodnictwem Księcia, z grona Senatu. Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Senatu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”;
  3. Skreśla się art. 6a ust. 3 („Senat opiniuje ustawę o zmianie Konstytucji w terminie siedmiu dni od dnia jej przyjęcia przez Sejm. Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu po wyrażeniu przez Senat opinii lub upływie terminu przewidzianego na jej wyrażenie”);
  4. Skreśla się art. 6a ust. 4 („Senat opiniuje ustawę na wniosek Księcia zgłoszony w trakcie pierwszego lub drugiego czytania ustawy. Przepisy ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio”);
  5. Art. 6a ust. 5 („Senat opiniuje ustawę w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów”) otrzymuje brzmienie „Senat przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów”.

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Niezwłocznie po wejściu ustawy w życie Książę zarządza wybór Marszałka Senatu.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny