Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5546 [X]

Grodzisk, dnia 24 września 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 163

o zmianie Ustawy o bractwach

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 163 o bractwach z dnia 6 września 2012 r. dodaje się art. 5a o tytule „Kolejne głosowania w bractwie”, w następującym brzmieniu: „Jeżeli głosowaniu nad uchwałą nie oddano bezwzględnej większości głosów za jej przyjęciem lub odrzuceniem, dla przyjęcia uchwały w kolejnym głosowaniu wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów osób biorących udział w głosowaniu; głosowanie takie powinno trwać co najmniej trzy dni oraz obejmować dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przepisy ustawy stosuje się do głosowań trwających lub zakończonych w chwili wejścia ustawy w życie.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny