Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5509 [X]

Grodzisk, dnia 6 września 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 163

o bractwach (uchylony)

Art. 1. [Bractwa]

Bractwo Karczmarzy, Bractwo Przemysłowe oraz Bractwo Robotnicze są samorządami zawodowymi posiadającymi osobowość prawną, zwanymi dalej „bractwami”.

Art. 2. [Przynależność do bractwa]

 1. Można być członkiem tylko jednego bractwa.
 2. Prawo wybierania i wybieralności na funkcje w bractwie przysługuje obywatelom sarmackim. W głosowaniach bractwa przysługuje im liczba głosów ustalana przez system informatyczny.
 3. Książę, w drodze działań faktycznych, normuje przynależność do bractwa oraz sposób ustalania liczby głosów przez system informatyczny.

Art. 3. [Wiążący charakter uchwał bractwa]

Uchwały bractwa są wiążące dla wszystkich osób wykonujących właściwy zawód, choćby nie byli oni członkami bractwa.

Art. 4. [Przewodniczący bractwa]

 1. Przewodniczący bractwa:
  1. reprezentuje bractwo na zewnątrz,
  2. rozporządza majątkiem bractwa oraz zaciąga w jego imieniu zobowiązania,
  3. posiada wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej,
  4. zapewnia wykonanie uchwał bractwa,
  5. powołuje i odwołuje wiceprzewodniczącego bractwa, zastępującego go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 2. Przewodniczący bractwa jest wybierany przez członków bractwa w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór przewodniczącego bractwa zarządza Książę:
  1. w przypadku utraty przez przewodniczącego bractwa prawa wybieralności lub złożenia przez niego rezygnacji ze sprawowanej funkcji,
  2. po upływie od jednego do trzech miesięcy od dnia wyboru przewodniczącego bractwa,
  3. na wniosek grupy członków bractwa, którym przysługuje co najmniej jedna trzecia głosów ustalona przez system informatyczny.

Art. 5. [Głosowanie w bractwie]

 1. Przewodniczący (wiceprzewodniczący) bractwa, zarządzając głosowanie nad uchwałą, podaje jego termin oraz listę osób uprawnionych do głosowania wraz z przysługującą im liczbą głosów ustaloną przez system informatyczny w chwili zarządzenia głosowania.
 2. Dla przyjęcia uchwały wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów osób uprawnionych do głosowania. Przewodniczący (wiceprzewodniczący) bractwa może skrócić głosowanie w przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przed upływem terminu głosowania; może również przedłużyć termin głosowania w przypadku nieuzyskania takiej większości.
 3. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do wyboru przewodniczącego bractwa, z następującymi zastrzeżeniami:
  1. uprawniony do głosowania może wskazać dowolną liczbę kandydatów,
  2. w przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata bezwzględnej większości głosów, wybrany zostaje ten z nich, który uzyskał większą liczbę głosów,
  3. w przypadku równej liczby głosów wybrany zostaje kandydat poparty przez członka bractwa dysponującego większą liczbą głosów,
  4. w przypadku braku rozstrzygnięcia zgodnie z przepisami punktów poprzedzających przewodniczącego bractwa wskazuje Książę z grona kandydatów, o których mowa w p. 3,
  5. w przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów, Książę zarządza ponowny wybór przewodniczącego bractwa.

Art. 5a. [Kolejne głosowania w bractwie]

Jeżeli głosowaniu nad uchwałą nie oddano bezwzględnej większości głosów za jej przyjęciem lub odrzuceniem, dla przyjęcia uchwały w kolejnym głosowaniu wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów osób biorących udział w głosowaniu; głosowanie takie powinno trwać co najmniej trzy dni oraz obejmować dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

(Art. 5a dodany Ustawą Sejmu nr 163 o zmianie Ustawy o bractwach z dnia 24 września 2012 r.)

Art. 6. [Kary pieniężne]

 1. Przewodniczący (wiceprzewodniczący) bractwa może wymierzyć karę pieniężną w wysokości do 100 000 libertów za naruszenie uchwały bractwa, chyba że uchwała przewiduje niższy wymiar kary. Jednakże tak wymierzona kara pieniężna nie może przekroczyć 10% wartości majątku obliczonej przez system informatyczny.
 2. W przypadku naruszenia więcej niż jednego przepisu uchwały lub uchwał bractwa, przewodniczący (wiceprzewodniczący) wymierza karę łączną. Kara łączna nie może przekroczyć 200 000 libertów ani 20% wartości majątku obliczonej przez system informatyczny.
 3. Przewodniczący (wiceprzewodniczący) bractwa, po wymierzeniu kary pieniężnej, nie może wymierzyć kary za naruszenie uchwały bractwa, które nastąpiło przed wymierzeniem tej kary.
 4. Sąd Koronny może, na wniosek ukaranego, uchylić karę pieniężną, jeżeli wymierzenie kary odbyło się z naruszeniem przepisów ustawy lub uchwały bractwa. Sąd Koronny może również, na wniosek ukaranego, złagodzić karę pieniężną w przypadku jej rażącej surowości.

Art. 7. [Zmiana zawodu]

 1. Przewodniczący (wiceprzewodniczący) Bractwa Robotniczego na wniosek zainteresowanego wydaje decyzję w sprawie zmiany zawodu. Decyzja nie podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
 2. Uchwała Bractwa Robotniczego może określić warunki zmiany zawodu, w szczególności uzależnić zmianę zawodu od upływu określonego czasu od dnia poprzedniej zmiany oraz/lub uiszczenia opłaty na rzecz Bractwa Robotniczego w wysokości nie wyższej niż 50 000 libertów.

Art. 8. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny