Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5501 [X]

Grodzisk, dnia 3 września 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 161

o ponownym rozpoznawaniu spraw przez Sąd Koronny (uchylony)

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. dodaje się art. 7b o tytule „Ponowne rozpoznanie sprawy”, w następującym brzmieniu:

  1. Książę może uchylić wyrok Sądu Koronnego, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania innemu składowi orzekającemu. Przepis art. 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
  2. Jeżeli w Sądzie Koronnym nie można wyznaczyć składu orzekającego do ponownego rozpoznania sprawy, Książę może, w porozumieniu z Kanclerzem, powołać asesora lub asesorów ad hoc do składu orzekającego.
  3. Uchylenie wyroku może nastąpić na wniosek strony złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Jeżeli wniosek o uchylenie wyroku wniosła tylko jedna ze stron, jej sytuacja nie może ulec pogorszeniu w następstwie ponownego rozpoznania sprawy.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny