Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5455 [X]

Grodzisk, dnia 9 sierpnia 2012 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

— Kodeks Gellońsko-Starosarmacki (uchylony)

Rozdział I
RADA

Art. 1. [Rada]

 1. Rada jest parlamentem Gellonii i Starosarmacji.
 2. Radę tworzą, z mocy prawa, wszyscy obywatele. Ilekroć w ustawie jest mowa o „obywatelu”, należy przez to rozumieć obywatela sarmackiego zamieszkałego na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Premiera, o którym mowa w art. 2 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji.

Art. 2. [Marszałek]

 1. Pracami Rady kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Premiera.
 2. Premier powołuje i odwołuje Wicemarszałka Rady na wniosek Marszałka.
 3. Wicemarszałek zastępuje Marszałka podczas jego nieobecności na stanowisku trwającej ponad 24 godziny oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.

Art. 3. [Inicjatywa uchwałodawcza]

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Rządowi oraz grupie co najmniej dwóch obywateli.
 2. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, składa się na ręce Marszałka.

Art. 4. [Pierwsze czytanie]

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały obejmuje debatę nad projektem oraz wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek skraca pierwsze czytanie na wniosek Rządu lub co najmniej jednej trzeciej obywateli, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden obywatel nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
 4. Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu albo co najmniej jednej trzeciej obywateli. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż czternaście dni.

Art. 5. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie nad projektem.
 2. Marszałek, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych obywateli rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
 4. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia obywateli, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni.
 5. Przyjętą uchwałę Marszałek przekazuje Rządowi do ogłoszenia.

Art. 6. [Wymagana większość i kworum]

 1. Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej jednej trzeciej obywateli. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Premiera. Zgody Rady wyrażonej w uchwale wymaga:
  1. przyjęcie ustawy przez Rząd, z zastrzeżeniem ust. 2,
  2. wyrażenie przez Rząd zgody na lokację miejscowości lub lenna,
  3. przeniesienie przez Rząd własności dorobku kulturowego historycznej miejscowości, prowincji, instytucji lub inicjatywy na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej,
  4. rozporządzenie przez Premiera majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przekraczającą 50 000 libertów.
 2. Ustawa o zmianie Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, przyjmowana przez Rząd za zgodą obywateli wyrażoną w referendum, podlega wyłącznie pierwszemu czytaniu.
 3. W przypadku określonym w art. 5 ust. 4, jeżeli i w przedłużonym głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia obywateli, zgoda Rady określona w ust. 1 nie jest wymagana.

Art. 7. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek ma prawo przywołać obywatela „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu obywatela z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.

Art. 8. [Zapytanie do członka Rządu]

Obywatel ma prawo zwrócić się na forum Rady z urzędowym zapytaniem do Premiera, ministra lub sekretarza. Odpowiedź powinna być udzielona, w tym samym miejscu, w terminie siedmiu dni od dnia zapytania. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział II
FINANSE PROWINCJI

Art. 9. [Źródła dochodów prowincji]

 1. Dochody Gellonii i Starosarmacji pochodzą w szczególności z podatków określonych przez przepisy prawa państwowego, subwencji dla prowincji, dochodów Książęcego Miasta Grodziska oraz dochodów gellońsko-starosarmackich spółek akcyjnych.
 2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rząd przedstawia Radzie sprawozdanie finansowe Gellonii i Starosarmacji, zawierające w szczególności podsumowanie dochodów i wydatków prowincji.

Art. 10. [Wspieranie inicjatyw użytecznych społecznie]

 1. Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy gellońsko-starosarmackiej, w wysokości do 50 000 libertów.
 2. Twórcy gellońsko-starosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 50 000 libertów.
 3. Przepisy art. 4–6 Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Art. 11. [Wynagrodzenia i premie]

 1. Z budżetu prowincji wypłaca się wynagrodzenia Premiera, Marszałka i Wicemarszałka Rady, ministrów i sekretarzy.
 2. Funkcjonariuszowi przysługuje jedno wynagrodzenie, niezależnie od liczby sprawowanych funkcji.
 3. Wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi od 1 000 do 50 000 libertów miesięcznie.
 4. Wysokość wynagrodzenia funkcjonariusza za zakończony miesiąc określa Premier.

Art. 12. [Premie dla obywateli]

 1. Obywatelowi wpisanemu po raz pierwszy do rejestru przysługuje, wypłacana z urzędu, premia powitalna w wysokości 10 000 lt.
 2. Obywatelowi wpisanemu do rejestru od co najmniej trzech miesięcy przysługuje, raz w roku kalendarzowym i wypłacana na jego wniosek, premia za staż w wysokości 10 000 lt.
 3. (Skreślony)

(Art. 12 ust. 3 skreślony Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 29 grudnia 2012 r.)

Art. 13. [Finanse pozostałe]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie Premier rozporządza majątkiem prowincji oraz zaciąga w jej imieniu zobowiązania, z zastrzeżeniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 4.

Rozdział III
RZĄD

Art. 14. [Kompetencje]

Do kompetencji Rządu należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów władzy publicznej.

Art. 15. [Akty urzędowe]

 1. Premier powołuje i odwołuje ministrów i sekretarzy. Akt powołania ministra lub sekretarza określa zakres zadań i kompetencji związanych z urzędem; może także określać inną nazwę urzędu.
 2. Premier może uchylać akty urzędowe ministrów i sekretarzy.

Rozdział IV
PREZYDENCJA KULTURALNA

Art. 16. [Prezydencja kulturalna miejscowości]

(Skreślony)

(Art. 16 skreślony Ustawą Gellonii i Starosarmacji o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 29 grudnia 2012 r.)

Rozdział V
SYMBOLE I ODZNACZENIA

Art. 17. [Symbole, stolica i święta prowincji]

 1. Herbem prowincji jest „Na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone”.
 2. Flagą prowincji jest flaga heraldyczna o proporcjach 5:8.
 3. Stolicą prowincji jest Fer.
 4. Świętami prowincji są dni 25 lutego (rocznica powstania Starosarmacji w 2010 roku) oraz 5 listopada (rocznica powstania Gellonii w 2003 roku).

Art. 18. [Odznaczenie prowincji]

 1. Premier nadaje odznaczenia za zasługi położone dla prowincji.
 2. Odznaczeniem prowincji jest Krzyż Pogodnego Słońca. Krzyż jest nadawany w stopniach Złotym, Srebrnym i Brązowym, wraz z okolicznościowym dyplomem.

Art. 19. [Przodujące organizacje i inicjatywy]

 1. Rząd może przyznać organizacji lub inicjatywie wyższej użyteczności społecznej tytuł „Przodującej Organizacji (Inicjatywy, Instytucji…) Gellonii i Starosarmacji”.
 2. Tytuł może zostać odebrany przez Rząd w przypadku ustania przesłanek jego przyznania albo zaprzestania działalności przez organizację lub inicjatywę.

Rozdział VI
GELLOŃSKO-STAROSARMACKIE SPÓŁKI AKCYJNE

Art. 20. [Przepisy wspólne]

 1. Gellońsko-starosarmackie spółki akcyjne posiadają osobowość prawną. Prowincja nie odpowiada za ich zobowiązania. Do rozporządzania majątkiem oraz do zaciągania zobowiązań przez spółki nie stosuje się przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 13.
 2. Prezesa gellońsko-starosarmackiej spółki akcyjnej wybiera i odwołuje większością głosów rada nadzorcza, w skład której wchodzą posiadacze co najmniej pięciu procent akcji lub ich przedstawiciele. Siła głosu w radzie nadzorczej jest proporcjonalna do liczby posiadanych akcji.
 3. Sprzedaż należących do prowincji akcji spółek akcyjnych następuje w drodze umowy zawartej między działającymi wspólnie w imieniu prowincji Premierem i Wicepremierem a nabywcą.

Art. 21. [Koleje Gellońsko-Starosarmackie]

 1. Koleje Gellońsko-Starosarmackie G.S.S.A. są spółką akcyjną prowincji, powołaną w celu budowy i utrzymania linii kolejowych.
 2. Zakazana jest sprzedaż akcji, w następstwie której prowincja utraciłaby większość akcji w spółce.

Art. 22. [Koleje Grodziskie]

Koleje Grodziskie G.S.S.A. są jednoosobową spółką prowincji, powołaną w celu budowy i utrzymania linii kolejowych wewnątrz powiatu grodziskiego. Sprzedaż akcji spółki jest zakazana.

Art. 23. [Eiserne Schlange Fabrik]

 1. Eiserne Schlange Fabrik G.S.S.A. jest spółką akcyjną prowincji, powołaną w celu prowadzenia działalności wytwórczej (manufaktura).
 2. Zakazana jest sprzedaż akcji, w następstwie której prowincja utraciłaby połowę akcji w spółce.

Art. 24. [Żelazne Drogi Wężów]

 1. Żelazne Drogi Wężów G.S.S.A. są spółką akcyjną prowincji, powołaną w celu budowy i utrzymania linii kolejowej między Grodziskiem a Margon.
 2. Zakazana jest sprzedaż akcji, w następstwie której prowincja utraciłaby połowę akcji w spółce.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 25. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 26 listopada 2011 r., za wyjątkiem jej przepisów wprowadzających.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny