Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5396 [X]

Grodzisk, dnia 22 czerwca 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 158

o ograniczeniu biurokracji sejmowej (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. dodaje się art. 5a o tytule „Brak obowiązku publikacji” w brzmieniu:

 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
  2. przedstawienia Księciu wniosku o powołanie Kanclerza,
  3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności,
  4. wyrażenia zgody na powołanie lub odwołanie sędziego Sądu Najwyższego,
  5. wyrażenia zgody na powołanie asesora Sądu Koronnego,
  6. zatwierdzenia rozporządzenia innego niż w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
 2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny