Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5252 [X]

Grodzisk, dnia 10 kwietnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 152

o ograniczeniu współdziałania osób bliskich w celu osiągania korzyści majątkowych (uchylony)

Art. 1.

 1. Osoby korzystające z tych samych komputerów lub tego samego adresu IP, zwane dalej „osobami bliskimi”, nie mogą współdziałać w celu osiągania korzyści majątkowych.
 2. „Posiadaniem” w rozumieniu ustawy jest posiadanie na własność co najmniej jednej czwartej udziałów lub akcji, jak również kierowanie podmiotem gospodarczym — w szczególności sprawowanie funkcji administratora, podczaszego, podkomorzego albo starosty.
 3. W szczególności zabronione jest:
  1. spowodowanie naliczenia tantiem osobie bliskiej,
  2. spowodowanie naliczenia czynszu od tantiem instytucji posiadanej przez osobę bliską,
  3. skorzystanie z karczmy posiadanej przez osobę bliską,
  4. nabycie towaru w manufakturze posiadanej przez osobę bliską,
  5. sprzedaż zboża w miejscowości posiadanej przez osobę bliską,
  6. skorzystanie z usługi osoby bliskiej będącej maszynistą,
  7. nabycie akcji kopalni posiadanej przez osobę bliską,
  8. nabycie udziału w spółce posiadanej przez osobę bliską,
  9. zaatakowanie osoby bliskiej na mapie,
  10. dokonanie przelewu na rzecz osoby bliskiej lub posiadanego przez nią podmiotu gospodarczego, tak z rachunku własnego, jak i kierowanego przez siebie podmiotu gospodarczego określonego w pkt 2–8.

Art. 2.

Zakaz określony w art. 1 nie obowiązuje, jeżeli obydwie osoby bliskie w chwili podejmowania czynności określonych w art. 1 były aktywnymi obywatelami w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Art. 3.

Korzystanie z tego samego komputera lub tego samego adresu IP, co obecny mieszkaniec, należy niezwłocznie zgłosić Prefektowi Generalnemu.

Art. 4.

 1. Osoby naruszające zakaz określony w art. 1 odpowiadają karnie jak za posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
 2. Osoba naruszająca obowiązek określony w art. 3 odpowiada karnie jak za posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu wprowadzenia w błąd organu władzy publicznej.

Art. 5.

 1. Obowiązek określony w art. 3 stosuje się do osób korzystających z tego samego komputera lub tego samego adresu IP w chwili wejścia ustawy w życie.
 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny