Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5248 [X]

Grodzisk, dnia 8 kwietnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 151

o aktywnych obywatelach (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dodaje się art. 6a o tytule „Aktywny obywatel”, w brzmieniu „Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 15 wypowiedzi w artykułach lub komentarzach Złotej Wolności albo działach Forum Centralnego objętych systemem tantiem”;
  2. W art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „[Utrata obywatelstwa następuje wskutek:] trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym”;
  3. Skreśla się art. 8 ust. 1 pkt 3 („[Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:] jest osobą nieaktywną w rozumieniu odrębnych przepisów prawa”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny