Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4975 [X]

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 144

o Sądzie Najwyższym (uchylony)

Art. 1. [Organizacja]

 1. Pracami Sądu Najwyższego kieruje Prezes Sądu Najwyższego.
 2. Wiceprezes Sądu Najwyższego zastępuje Prezesa Sądu Najwyższego podczas jego nieobecności na stanowisku trwającej ponad 48 godzin oraz w zakresie ustalonego przez Prezesa Sądu Najwyższego podziału obowiązków.

Art. 2. [Wniosek]

 1. Sąd Najwyższy orzeka na wniosek Księcia, Marszałka Sejmu, Kanclerza, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji, grupy co najmniej jednej czwartej posłów, grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu oraz przewodniczącego składu orzekającego Sądu Koronnego.
 2. Wniosek wszczynający postępowanie zawiera oznaczenie uprawnionego wnioskodawcy, określenie stanu faktycznego, wnioskowane rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
 3. Wnioskodawcę można wezwać do uzupełnienia wniosku w podanym terminie, jeżeli treść wniosku nie jest wystarczająca dla rozpoznania sprawy.
 4. Wniosek może zostać zwrócony, jeżeli:
  1. wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 2,
  2. wnioskodawca nie uzupełnił wniosku w terminie określonym w ust. 3,
  3. nie ma przesłanek do nadania biegu sprawie,
  4. postępowanie sądowe w danej sprawie toczy się lub zostało zakończone,
  5. sprawa nie należy do właściwości sądu.
 5. Na postanowienie w sprawie zwrócenia wniosku przysługuje zażalenie do Wiceprezesa Sadu Najwyższego, a jeżeli postanowienie wydał Wiceprezes — do Prezesa.

Art. 3. [Nadanie biegu sprawie]

 1. Prezes Sądu Najwyższego, nadając bieg sprawie, wyznacza skład orzekający — w tym jego przewodniczącego. Przepis art. 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. Uczestnikiem postępowania przed Sądem Najwyższym może być organ lub przedstawiciel grupy określonej w art. 2 ust. 1.
 3. Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego według własnego uznania, dążąc do należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
 4. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę gdy uzna, że wszystkie istotne okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione.

Art. 4. [Wydanie wyroku]

 1. Wyrok Sądu Najwyższego zapada większością głosów, przy udziale co najmniej dwóch członków składu orzekającego.
 2. Wyrok zapada na niejawnej naradzie, w terminie siedmiu dni od zamknięcia rozprawy.
 3. Wyrok wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw. Jednakże, Sąd Najwyższy może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego.

Art. 5. [Kary porządkowe]

Przepisy art. 8 Ustawy o Sądzie Koronnym (kary porządkowe) stosuje się odpowiednio.

Art. 6. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny