Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4966 [X]

Grodzisk, dnia 27 listopada 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 143

o zmianie ustawy Ordynacja Wyborcza

Art. 1.

W art. 8 ustawy nr 103 z 16 maja 2010 roku Ordynacja wyborcza wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 2 (w brzmieniu: "Każdemu obywatelowi przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem ust. 3-5.")
otrzymuje brzmienie:
"Każdemu obywatelowi sarmackiemu przysługują dwa głosy, z zastrzeżeniem ust. 3-6."

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"Każdemu szlachcicowi lub arystokracie, posiadającemu obywatelstwo sarmackie, z tytułu szlachectwa przypisuje się jeden głos dodatkowy".

3) dotychczasowy ust. 3 (w brzmieniu:
"Z chwilą zamknięcia list wyborczych dokonuje się uszeregowania obywateli sarmackich według ilości posiadanych wsi lennych. Trzeciej części obywateli posiadających największą ilość wsi lennych przypisuje się głos dodatkowy. Gdyby trzeciej części nie dało się uzyskać z tego powodu, że kilku obywateli posiada równą, graniczną ilość wsi lennych, głos dodatkowy przysługuje każdemu z nich.")
otrzymuje numerację "ust. 4";

4) dotychczasowy ust. 4 (w brzmieniu: "Z chwilą zamknięcia list wyborczych dziewiątej części obywateli posiadających największą ilość wsi lennych przypisuje się kolejny (trzeci) głos dodatkowy. Gdyby dziewiątej części nie dało się uzyskać z tego powodu, że kilku obywateli posiada równą, graniczną ilość wsi lennych, głos dodatkowy przysługuje każdemu z nich.")
otrzymuje numerację "ust. 5",
wykreśla się w nim słowo "(trzeci)";

5) dotychczasowy ust. 5 (w brzmieniu: "Księciu Sarmacji przysługują trzy głosy.")
otrzymuje numerację "ust. 6"
oraz brzmienie: "Księciu, niezależnie od przepisów poprzedzających, przysługuje pięć głosów";

6) dotychczasowy ust. 6 (w brzmieniu: "W referendum obywatel oddaje przysługujące mu głosy na jeden z dwóch wariantów odpowiedzi albo oddaje głos pusty. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.")
otrzymuje numerację "ust. 7"
oraz brzmienie: "W referendum obywatel oddaje przysługujące mu głosy na jeden z dwóch wariantów odpowiedzi albo oddaje głos pusty. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.".

7) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
"Nadanie lub odebranie obywatelstwa mieszkańcowi oraz odebranie mieszkańcowi wsi lennych po ustaleniu spisu wyborców, skutkuje w spisie wyborców odpowiednio: dodaniem wyborcy na listę wyborców, zmianą wagi głosu wyborcy lub usunięciem wyborcy, chyba że wyborca oddał już głos w wyborach. Jeżeli zmiana spisu wyborców polega na dodaniu lub zmianie wagi głosu wyborcy, wyborca otrzymuje tyle głosów, ile otrzymali obywatele, z wyłączeniem Księcia Sarmacji, posiadający taką samą jak wyborca liczbę wsi lennych. Przepis zdania poprzedzającego nie uchybia przepisom ustępów poprzedzających".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny