Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4944 [X]

Grodzisk, dnia 9 listopada 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 141

o zmianie ordynacji wyborczej


Art. 1.

W ustawie z dnia 16 maja 2010 roku Ordynacja wyborcza wprowadza się następujące zmiany:


1. na końcu art. 13 ust. 2. dodaje się zdanie: "Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, określa kandydata, który obejmuje mandat, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1.";
2. przepis art. 14 (w brzmieniu: "Art. 14. [Wybory uzupełniające]
1. Jeżeli mandat utraciło co najmniej trzech posłów, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie.
2. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio."
)
otrzymuje brzmienie:
"Art. 14. [Uzupełnienie składu Sejmu]
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, mandat obejmuje kandydat, który zgodnie z przepisami artykułów poprzedzających uzyskałby mandat, gdyby mandatu nie uzyskał poseł, którego mandat wygasł.
2. Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.
"


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przepisy ustawy stosuje się także w bieżącej kadencji Sejmu.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny