Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4942 [X]

Grodzisk, dnia 9 listopada 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 140

o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza

Art. 1.


W ustawie Sejmu nr 103 z dnia 16 maja 2010 roku Ordynacja wyborcza wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 ust. 1 (w brzmieniu: "W wyborach do Sejmu obywatel oddaje przysługujące mu głosy na jednego kandydata, umieszczonego na liście wyborczej jednego ze stronnictw politycznych albo oddaje głos pusty.") przyjmuje brzmienie:
"W wyborach do Sejmu wyborca oddaje przysługujące mu głosy na jedno ze stronnictw politycznych, wskazując na liście wyborczej co najmniej jednego kandydata, albo oddaje głos pusty.";

2)
art. 9 ust. 3 (w brzmieniu: "Mandaty dzielone są na poszczególne stronnictwa proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów wyborczych. Na potrzebę obliczeń, liczbę uzyskanych głosów dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5; i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów wystawionych przez stronnictwo polityczne.") przyjmuje brzmienie:
"Mandaty dzielone są na poszczególne stronnictwa proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów wyborczych. Na potrzebę obliczeń, liczbę głosów oddanych na stronnictwo dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5; i kolejne liczby nieparzyste, przy czym przez głosy oddane na stronnictwo rozumie się głosy oddane na listę wyborczą, bez znaczenia na ilu kandydatów z listy wyborca głosował. Jednakże liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów wystawionych przez stronnictwo polityczne, którzy uzyskali chciażby jeden głos.";

3) art. 9 ust. 5 (w brzmieniu: "W ramach stronnictwa mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie równości głosów mandat uzyskuje kandydat z wyższą pozycją na liście wyborczej.") przyjmuje brzmienie:
"W ramach stronnictwa mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie równości głosów mandat uzyskuje kandydat, którego poparła większa liczba głosujących. W razie równiej liczby głosujących mandat uzyskuje kandydat z wyższą pozycją na liście wyborczej.";

4) art. 16 ust. 1 (w brzmieniu: "Jeżeli po zamknięciu list wyborczych kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, kandydat nie jest brany pod uwagę podczas przyznawania mandatów. Jednakże głosy na niego oddane uwzględnia się obliczając liczbę głosów oddanych na stronnictwo polityczne, z listy którego kandydował.")
przyjmuje brzmienie:
"Jeżeli po zamknięciu list wyborczych kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, kandydat nie jest brany pod uwagę podczas przyznawania mandatów. Jednakże jeżeli był jedynym kandydatem z listy stronnictwa, którego poparł wyborca, uważa się, że wyborca udzielił poparcia stronnictwu politycznemu, z listy którego kandydował.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny