Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4882 [X]

Grodzisk, dnia 14 października 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 137

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Przepisy artykułu niniejszego stosuje się odpowiednio do ukarania przez Księcia winnych naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych albo ubliżenia uczestnikom, w postępowaniach administracyjnych toczących się przed Księciem”;
 2. Art. 22 ust. 3 („Do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1–3”) otrzymuje brzmienie: „Wydalenie jest dożywotnie. Do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o banicji”;
 3. Art. 29 („1. Skazany na karę więzienia nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a także korzystać z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych, a także nie może obejmować funkcji publicznych podczas odbywania kary. 2. Skazanemu na karę więzienia zapewnia się możliwość uczestnictwa w postępowaniach sądowych. 3. Posłowi odbywającemu karę więzienia zapewnia się możliwość uczestniczenia w pracach Sejmu. 4. Przepisu ust. 1 zd. 2 nie stosuje się do skazanego za wykroczenie”) otrzymuje brzmienie:
  1. Skazany na karę więzienia nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a także korzystać z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych, a także nie może obejmować funkcji publicznych podczas odbywania kary.
  2. Skazanemu na karę więzienia, z zastrzeżeniem ust. 4., umożliwia się wypowiadanie w wydzielonym dziale forum, widocznym wyłącznie dla skazanych oraz dla Księcia, kanclerza, sędziów Sądu Najwyższego, prefektów oraz dla innych, których uprawnienia zostały nadane faktycznymi działaniami Księcia lub kanclerza w zakresie zarządzania systemem Forum Centralnego (forum więzienia).
  3. Skazanemu, jeżeli właściwości systemu informatycznego na to pozwalają, umożliwia się korzystanie z poczty wewnętrznej.
  4. Książę na wniosek Prefekta Generalnego, Kanclerza lub przewodniczącego składu orzekającego w jakiejkolwiek sprawie, może postanowić o zakazie wypowiadania się skazanego na forum więzienia lub korzystania z poczty wewnętrznej. Jeżeli ustawa uzależnia prawa skazanego od wypowiedzi na forum więzienia, skazany wobec którego postanowiono o zakazie, korzysta z poczty wewnętrznej, a gdyby i to było uniemożliwione kieruje pismo na ręce księcia, na jego oficjalny adres poczty elektronicznej.
  5. Skazany na karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, chociażby przez pełnomocnika. W imieniu skazanego prywatne akty oskarżenia może wnosić Prefekt Generalny, na wniosek skazanego złożony na forum więzienia, jeżeli uzna, iż wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Na odmowę wniesienia prywatnego aktu oskarżenia albo brak rozpoznania wniosku w terminie 7 dni od jego wniesienia przysługuje zażalenie do Księcia. Zażalenie składa się na forum więzienia.
  6. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się także do pozwów cywilnych.
  7. Skazanemu na karę więzienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, zapewnia się możliwość uczestnictwa w postępowaniach sądowych. Przewodniczący składu orzekającego może, jeżeli uzna, iż wymaga tego ochrona prawidłowego procedowania, wydalić oskarżonego z sali rozpraw.
  8. Posłowi odbywającemu karę więzienia zapewnia się możliwość uczestniczenia w pracach Sejmu.
  9. Przepisu ust. 1 zd. 2 nie stosuje się do skazanego za wykroczenie;
 4. Art. 30 („1. Skazanego na karę banicji usuwa się z Księstwa Sarmacji i wszystkich jego miejsc publicznych. Dane osobowe skazanego usuwa się z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany, z mocy samego prawa, traci posiadane obywatelstwo, tytuł szlachecki lub arystokratyczny, ordery i odznaczenia państwowe, a także stopień wojskowy. Skazany z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych. 2. Majątek skazanego na karę banicji ulega przepadkowi na rzecz Korony. 3. Skazany na karę banicji nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, a także korzystać z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. 4. Karę banicji wykonuje się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, chyba że Książę oświadczy że nie skorzysta z prawa łaski”) otrzymuje brzmienie:
  1. Skazanego na karę banicji usuwa się z Księstwa Sarmacji i wszystkich jego miejsc publicznych. Dane osobowe skazanego usuwa się z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany, z mocy samego prawa, traci posiadane obywatelstwo, tytuł szlachecki lub arystokratyczny, ordery i odznaczenia państwowe, a także stopień wojskowy. Skazany z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych.
  2. Prawa i obowiązki majątkowe skazanego przechodzą na rzecz Korony, przy czym Korona odpowiada za zobowiązania majątkowe do wysokości nabytych praw.
  3. Skazany na karę banicji, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może uczestniczyć w postępowaniach przed organami władzy publicznej, w tym w postępowaniu sądowym, w szczególności nie może pozywać, wnosić prywatnych oskarżenia, być pozywany ani oskarżony. Sprawy wszczęte przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego na karę banicji umarza się.
  4. Skazany na karę banicji, w prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym lub cudzoziemiec wydalony z Księstwa Sarmacji na skutek prawomocnie zakończonego postępowania administracyjnego może, za pośrednictwem Księcia, poprzez pismo skierowane na jego oficjalny adres poczty elektronicznej wnieść do Sądu Najwyższego skargę w sprawie zgodności przepisu, na podstawie którego zapadło rozstrzygnięcie z normą prawną wyższego rzędu.
  5. Karę banicji wykonuje się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, chyba że Książę oświadczy że nie skorzysta z prawa łaski.
  6. Banicja jest dożywotnia. Wobec skazanego na banicję Książę może zastosować prawo łaski.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie natychmiast.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny