Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4861 [X]

Grodzisk, dnia 30 września 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 136

o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Na końcu art. 5 ust. 2 pkt 6 dodaje się słowo „oraz”;
  2. W art. 5 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu „nie został pozbawiony obywatelstwa przez Księcia na podstawie art. 8a w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku”;
  3. Dodaje się art. 8a o tytule „Pozbawienie obywatelstwa z powodu złamania przysięgi obywatelskiej”, w brzmieniu: „1. Książę, na wniosek Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej. Przyczyną pozbawienia obywatelstwa może być w szczególności skazanie za przestępstwo na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca albo za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Księcia, posła lub sędziego”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny