Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4858 [X]

Grodzisk, dnia 27 września 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 135

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1. [Zmiana Kodeksu Sprawiedliwości]

Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Sędzia Sądu Najwyższego lub prefekt traci urząd w przypadku nieobecności trwającej ponad 30 dni. Utratę urzędu stwierdza postanowieniem Książę”;
 2. Art. 3 ust. 1 („Sędzia, obejmując urząd, składa publiczne ślubowanie według roty «Ślubuję uroczyście jako (nazwa funkcji) służyć wiernie Księstwu Sarmacji, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości». Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania «Tak mi dopomóż Bóg» lub innej formuły religijnej”) otrzymuje brzmienie „Sędzia, obejmując urząd, składa publiczne ślubowanie według roty «Ślubuję uroczyście jako sędzia Sądu Najwyższego służyć wiernie Księstwu Sarmacji, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości». Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania «Tak mi dopomóż Bóg» lub innej formuły religijnej”;
 3. Art. 4 ust. 4 („Wiceprezesi zastępują Prezesa podczas jego nieobecności oraz wykonują funkcje Prezesa w zakresie ustalonego przez Prezesa podziału obowiązków”) otrzymuje brzmienie „Wiceprezesi zastępują Prezesa podczas jego nieobecności na stanowisku trwającej ponad 24 godziny oraz wykonują funkcje Prezesa w zakresie ustalonego przez Prezesa podziału obowiązków”;
 4. Dodaje się art. 6a o tytule „Wniosek w postępowaniu uproszczonym”, w brzmieniu:
  1. Wniosek wszczynający postępowanie uproszczone składa się na ręce Prezesa (wiceprezesa).
  2. Wniosek zawiera:
  a) oznaczenie oskarżonego lub obwinionego,
  b) odsyłacz do miejsca popełnienia czynu zabronionego,
  c) określenie zarzucanego czynu,
  d) wnioskowane rozstrzygnięcie.
  3. W przypadku szczególnej zawiłości sprawy Prezes (wiceprezes) może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2. W takim przypadku przepisów o postępowaniu uproszczonym nie stosuje się.
  4. Przepisy art. 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio;
 5. Dodaje się art. 6b o tytule „Rozprawa w postępowaniu uproszczonym”, w brzmieniu:
  1. Prezes (wiceprezes), nadając bieg sprawie, może postanowić o nieprzeprowadzaniu rozprawy w postępowaniu uproszczonym. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.
  2. Rozprawa w postępowaniu uproszczonym trwa nie dłużej niż 7 dni. W przypadku ujawnienia nowych, szczególnie istotnych okoliczności sprawy, przewodniczący składu orzekającego może postanowić o przedłużeniu rozprawy, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.
  3. Pozostałe przepisy art. 6 stosuje się odpowiednio;
 6. Art. 9 ust. 1 („Wyrok sądu jest prawomocny z chwilą publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie „Wyrok sądu jest prawomocny z chwilą ogłoszenia. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku przewodniczący składu orzekającego lub prezes (wiceprezes) dokonuje jego publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji”;
 7. W art. 14 ust. 2 dodaje się zdanie „Szczegóły określa rozporządzenie”;
 8. Art. 15 ust. 3 („Prowincjonalnym miejscem publicznym jest oficjalne miejsce publiczne prowincji oraz każde miejsce umożliwiające zamieszczanie dostępnych publicznie treści, którego siedzibę można ustalić jako znajdującą się na obszarze prowincji”) otrzymuje brzmienie „Prowincjonalnym miejscem publicznym jest oficjalny dział prowincji na Forum Centralnym”;
 9. Art. 18 ust. 2 („Art. 44 stosuje się do prowincjonalnych miejsc publicznych jeżeli prowincja nie przyjęła ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2”) otrzymuje brzmienie „Art. 44 stosuje się do prowincjonalnego miejsca publicznego jeżeli prowincja nie przyjęła ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2”;
 10. Art. 19 ust. 4 („Osoba, wobec której wymierzono karę na podstawie niniejszego artykułu, ma prawo do odwołania się od postanowienia Prefekta w ciągu dwunastu godzin od jego wydania do Sądu Najwyższego. Złożenie odwołania we właściwym terminie powoduje wstrzymanie wykonania kary”) otrzymuje brzmienie „Osoba ukarana na podstawie niniejszego artykułu może, w czasie odbywania kary, odwołać się do Sądu Najwyższego od postanowienia prefekta”;
 11. Art. 22 ust. 2 („Książę może, na wniosek Kanclerza lub prefekta, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny”) otrzymuje brzmienie „Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny”;
 12. Art. 31 („Karami dodatkowymi są grzywna, przepadek, usunięcie z miejsc publicznych treści uznanych za czyn zabroniony, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego oraz degradacja”) otrzymuje brzmienie „Karami dodatkowymi są grzywna, przepadek, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego oraz degradacja”;
 13. Art. 32 ust. 1 („Karę dodatkową grzywny można orzec obok kary więzienia”) otrzymuje brzmienie „Karę dodatkową grzywny można wymierzyć obok kary więzienia. Jeżeli społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione, można wymierzyć jedynie karę dodatkową grzywny”;
 14. Dodaje się art. 36a o tytule „Warunkowe zawieszenie wykonania kary”, w brzmieniu:
  1. Sąd, wymierzając karę więzienia lub karę dodatkową grzywny, może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby trwający do sześciu miesięcy.
  2. Zawieszona kara podlega wykonaniu, jeżeli skazany w okresie próby popełnił przestępstwo albo jeżeli popełnił wykroczenie w warunkach recydywy;
 15. Art. 38 ust. 2 („Zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie sześciu miesięcy od wykonania kary więzienia”) otrzymuje brzmienie „Zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie sześciu miesięcy od wykonania kary więzienia lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a”;
 16. Art. 38 ust. 3 („Sąd może, na wniosek skazanego, zarządzić zatarcie skazania po co najmniej trzech miesiącach od wykonania kary więzienia i co najmniej sześciu miesiącach od skorzystania przez Księcia z prawa łaski w przypadku kary banicji”) otrzymuje brzmienie „Sąd może, na wniosek skazanego, zarządzić zatarcie skazania po co najmniej trzech miesiącach od wykonania kary więzienia lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a i co najmniej sześciu miesiącach od skorzystania przez Księcia z prawa łaski w przypadku kary banicji”;
 17. Art. 40 pkt 3 („posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej”) otrzymuje brzmienie „posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej”;
 18. W art. 40 dodaje się pkt 11 w brzmieniu „popełnienie czynu zabronionego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2-4 i 8 w sposób lub z motywacji zasługującej na szczególne potępienie”;
 19. Art. 43 ust. 1 pkt 6 („kradzież, oszustwo, zniszczenie lub przywłaszczenie, w tym własności intelektualnej”) otrzymuje brzmienie „kradzież, oszustwo, zniszczenie, sprzeniewierzenie powierzonego majątku lub przywłaszczenie, w tym własności intelektualnej”;
 20. W art. 43 ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu „publiczne posługiwanie się danymi osobowymi umożliwiającymi realną identyfikację lub realnym wizerunkiem osoby, która sobie tego nie życzy”.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny