Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4843 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 134

o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw

Art. 1. [Uchylenie martwych ustaw]

Tracą moc Ustawa Sejmu nr 128 o Akademii Sarmackiej z dnia 5 kwietnia 2011 r. oraz Ustawa Sejmu nr 129 — Prawo o ustroju samorządu terytorialnego z dnia 27 maja 2011 r.

Art. 2. [Zmiana Kodeksu Sprawiedliwości]

Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 29 ust. 1 („Skazany na karę więzienia nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, a także korzystać z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych, a także nie może obejmować funkcji publicznych podczas odbywania kary”) otrzymuje brzmienie „Skazany na karę więzienia nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a także korzystać z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych, a także nie może obejmować funkcji publicznych podczas odbywania kary”;
  2. Art. 29 ust. 3 staje się ust. 4;
  3. W art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Posłowi odbywającemu karę więzienia zapewnia się możliwość uczestniczenia w pracach Sejmu”.

Art. 3. [Zmiana Ordynacji wyborczej]

Ustawie Sejmu nr 103 — Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 ust. 2 pkt 1 („nie jest obywatelem innej mikronacji”) otrzymuje brzmienie „nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa”;
  2. Art. 2 ust. 2 pkt 2 („nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji”) otrzymuje brzmienie „nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa”.

Art. 4. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny