Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4842 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 133

o zniesieniu zakazu posiadania podwójnego obywatelstwa (uchylony)

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 3 ust. 1 („Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust. 1”) otrzymuje brzmienie „Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji”;
  2. Skreśla się art. 4 („1. Obywatelstwa nie można nadać osobie sprawującej w innej mikronacji funkcję publiczną, w szczególności głowy państwa, członka rządu, członka parlamentu, sędziego lub prokuratora, naczelnika jednostki samorządu terytorialnego albo przedstawiciela dyplomatycznego. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie stanowi inaczej. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób sprawujących funkcje publiczne w Mandragoracie Wandystanu.”);
  3. Art. 5 ust. 1 zd. 2 („Wniosek zawiera w szczególności oświadczenie o roku urodzenia wnioskodawcy oraz uzasadnienie”) otrzymuje brzmienie „Wniosek zawiera w szczególności oświadczenie w przedmiocie obecności w innych mikronacjach, oświadczenie o roku urodzenia wnioskodawcy oraz uzasadnienie”;
  4. Skreśla się art. 7 ust. 1 pkt 3 („Utrata obywatelstwa następuje wskutek […] zaprzestania przez obywatela spełniania warunków określonych w art. 4 ust. 1”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny