Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4841 [X]

Grodzisk, dnia 16 września 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 132

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości oraz Ustawy o tytułach i orderach

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 41 dodaje się pkt 7 w brzmieniu „przywłaszczanie sobie herbu albo tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego”;
  2. Art. 42 pkt 5 („przywłaszczanie sobie tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego albo tytułu lub stopnia zawodowego lub naukowego”) otrzymuje brzmienie „tytułowanie osoby trzeciej nienależnym tytułem arystokratycznym lub szlacheckim”.

Art. 2.

Ustawie Sejmu nr 130 o tytułach i orderach z dnia 17 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się aktualny wykaz udzielonych zezwoleń”;
  2. Dodaje się art. 4a w brzmieniu „Książę nadaje i pozbawia herbu szlacheckiego lub arystokratycznego, a w przypadku określonym w art. 4 ust. 2 udziela i odmawia zezwolenia na posługiwanie się herbem”.

Art. 3.

  1. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Równocześnie z podpisaniem ustawy Książę, w drodze postanowienia, ogłasza aktualny wykaz zezwoleń, o których mowa w art. 4 ust. 2 powołanej Ustawy o tytułach i orderach.
  3. Herby szlacheckie i arystokratyczne widniejące w nowym systemie informatycznym w chwili wejścia ustawy w życie uważa się za nadane zgodnie z art. 4a powołanej Ustawy o tytułach i orderach.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny