Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4657 [X]

Grodzisk, dnia 5 kwietnia 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 128

o Akademii Sarmackiej (uchylony)

Art. 1

 1. Akademia Sarmacka, zwana dalej Akademią jest instytucją Korony zrzeszającą najwybitniejszych przedstawicieli nauki i kultury sarmackiej.
 2. Akademia jest instytucją naukową.
 3. Akademia strzeże dorobku naukowego i kulturalnego Księstwa, a swoją działalnością wpływa na rozwój oraz kształcenie środowisk naukowych i twórczych.

Art. 2.

 1. Członkami Akademii są osoby o wybitnych, powszechnie uznanych osiągnięciach naukowych lub twórczych – mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
 2. Członków Akademii powołuje Książę na wniosek Kolegium Akademii.
 3. Kadencja członka Akademii trwa 12 miesięcy.
 4. Liczba członków Akademii nie może przekroczyć 10 (dziesięciu).
 5. Pierwszy wybór członków Akademii następuje w trybie ust. 2, przy czym bez udziału Prezesa Akademii.
 6. Książę może odwołać członka Akademii w razie jego braku aktywności w Akademii przez okres co najmniej 3 miesięcy, odejścia z Księstwa Sarmacji lub działania na szkodę sarmackiej nauki i kultury – na wniosek Prezesa Akademii lub Kolegium Akademii.

Art. 3.

 1. Najwyższą władzą Akademii jest Zgromadzenie Akademii.
 2. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Akademii.
 3. Zgromadzenie wybiera Prezesa Akademii, który musi być obywatelem Księstwa Sarmacji.
 4. Zgromadzenie wydaje w drodze uchwały stanowiska, realizując doradczą i opiniodawczą rolę Akademii, w szczególności określa kierunki rozwoju kultury i nauki, opiniuje zakładanie i rozwiązywanie instytucji naukowych, badawczych i kulturalnych.
 5. Zgromadzenie podejmuje na sesjach uchwały zwykłą większością głosów.
 6. Zgromadzenie, działając na wniosek władz instytutu naukowego Akademii i zgodnie z odpowiednimi przepisami, podejmuje uchwały w przedmiocie nadawania tytułów i stopni naukowych oraz przedkłada wnioski do Księcia w sprawie nadania tytułów profesora.net. Zasady nadawania tytułów i stopni naukowych określa Zgromadzenie na wniosek Prezesa Akademii.

Art. 4.

 1. Prezes Akademii reprezentuje Akademię na zewnątrz oraz czuwa nad jej należytym funkcjonowaniem, w szczególności reprezentuje Akademię oraz zwołuje i prowadzi obrady Zgromadzenia Akademii. Prezes Akademii realizuje swoje kompetencje w drodze zarządzeń.
 2. Kadencja Prezesa Akademii trwa 6 miesięcy.
 3. Prezes Akademii może mianować spośród członków Akademii wiceprezesa.
 4. Prezesa Akademii może odwołać Książę na wniosek co najmniej 2/3 wszystkich członków Zgromadzenia Akademii wyrażonego w uchwale.

Art. 5.

 1. Kolegium Akademii wnioskuje o powołanie członka w skład Akademii.
 2. W skład Kolegium Akademii wchodzą: Książę, Marszałek Sejmu, Prezes Akademii, minister właściwy ds. kultury, minister właściwy ds. nauki, do dwóch członków Akademii, wybranych przez jej Zgromadzenie, a przed powołaniem pierwszych trzech członków Akademii także rektorzy uczelni i kierownicy instytucji naukowych akredytowanych zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 3. Kolegium Akademii zwołuje Książę lub wyznaczona przez niego osoba.

(Art. 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 8 sierpnia 2011 r.)

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny