Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4645 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 127

o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1.

Traci moc art. 2 Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 11 marca 2011 r.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 3 ust. 1 („Obywatelstwo nadają Książę oraz określony aktem zasadniczym prowincji organ władzy publicznej, zwany dalej «właściwym organem», na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust. 1”) otrzymuje brzmienie „Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust. 1”;
  2. Art. 5 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, wspólnym dla wszystkich właściwych organów. Wniosek zawiera w szczególności wskazanie właściwego organu, oświadczenie o roku urodzenia wnioskodawcy oraz uzasadnienie. Oświadczenie kobiety, iż ukończyła co najmniej 18 lat zastępuje oświadczenie o roku urodzenia. W przypadku braku wskazania właściwego organu przyjmuje się, iż wnioskodawca wskazał Księcia”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności oświadczenie o roku urodzenia wnioskodawcy oraz uzasadnienie. Oświadczenie kobiety, iż ukończyła co najmniej 18 lat zastępuje oświadczenie o roku urodzenia”;
  3. Art. 5 ust. 4 („Po rozpoznaniu wniosku właściwy organ ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa”) otrzymuje brzmienie „Po rozpoznaniu wniosku Książę ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa”;
  4. Art. 5 ust. 6 („Właściwy organ wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa”) otrzymuje brzmienie „Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa”;
  5. Art. 7 ust. 2 („Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą postanowienia właściwego organu”) otrzymuje brzmienie „Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą postanowienia Księcia”;
  6. Art. 8 ust. 1 („Właściwy organ może pozbawić obywatelstwa obywatela, który […]”) otrzymuje brzmienie „Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który […]”;
  7. Art. 8 ust. 2 („Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia właściwego organu”) otrzymuje brzmienie „Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia”.
Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny