Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4623 [X]

Grodzisk, dnia 18 lutego 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 125

o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art.1.

W Ustawie Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z dnia 31 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b („ustawy i dekrety z mocą ustawy”) otrzymuje brzmienie „ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy”;
 2. Skreśla się art. 2 ust. 1 pkt 1 lit c („dekrety”);
 3. Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c („uchwały Izby Poselskiej”) otrzymuje brzmienie „uchwały Izb Połączonych”;
 4. Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d („uchwały Izby Senatorskiej”) otrzymuje brzmienie „uchwały Izb Sejmu”;
 5. Art. 2 ust. 1 pkt 3 („orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące aktów normatywnych”) otrzymuje brzmienie „wyroki Sądu Najwyższego”.

Art.2.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 2 ust. 1 („Sędziów Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Książę, za zgodą Izby Senatorskiej”) otrzymuje brzmienie „Sędziów Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Książę, za zgodą Izb Połączonych.”;
 2. Art. 2 ust. 2 („Prezesa Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Książę, za zgodą Izby Senatorskiej”) otrzymuje brzmienie „Prezesa Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Książę, za zgodą Izb Połączonych”;
 3. Art. 2 ust. 3 („Wiceprezesów Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Książę na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego, za zgodą Izby Senatorskiej”) otrzymuje brzmienie „Wiceprezesów Sądu Najwyższego powołuje i odwołuje Książę na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego, za zgodą Izb Połączonych”;
 4. Dodaje się art. 2 ust. 4 w brzmieniu „Jeżeli w Sądzie Najwyższym nie można wyznaczyć składu orzekającego do rozpatrzenia sprawy, Książę, na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego, może powołać sędziego ad hoc do składu orzekającego. Przepisu nie stosuje się do składu orzekającego w sprawie konstytucyjnej”;
 5. Art. 7 ust. 1 („Sąd Najwyższy orzeka większością co najmniej dwóch głosów, z zastrzeżeniem ust. 2”) otrzymuje brzmienie „Sąd Najwyższy orzeka większością co najmniej dwóch głosów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3”;
 6. Art. 7 ust. 2 i 3 stają się art. 7 ust. 3 i 4;
 7. Dodaje się art. 7 ust. 2 w brzmieniu „Sąd Najwyższy orzeka w sprawach konstytucyjnych w pełnym składzie, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących wyłączenia sędziów ze składów orzekających, zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Sądu Najwyższego”;
 8. Art. 10 ust. 1 („Sąd Najwyższy orzeka w sprawach zgodności obowiązujących przepisów prawa z przepisami prawa wyższego rzędu oraz ustala ich powszechnie obowiązującą wykładnię (sprawy konstytucyjne)”) otrzymuje brzmienie „Sąd Najwyższy orzeka w sprawach zgodności obowiązujących przepisów prawa z przepisami prawa wyższego rzędu, dokonuje wiążącej wykładni przepisów prawa oraz rozstrzyga spory kompetencyjne między organami władzy państwowej i między organami władzy państwowej a organami jednostek samorządu terytorialnego (sprawy konstytucyjne)”;
 9. Art. 10 ust. 3 („Sąd Najwyższy orzeka w sprawach konstytucyjnych na wniosek Księcia, senatora, Marszałka Izby Poselskiej, co najmniej jednej czwartej posłów, Kanclerza, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji lub przewodniczącego składu orzekającego sądu — jeżeli od orzeczenia Sądu Najwyższego zależy rozstrzygnięcie w rozpatrywanej przez sąd sprawie”) otrzymuje brzmienie „Sąd Najwyższy orzeka w sprawach zgodności przepisów prawa z przepisami prawa wyższego rzędu oraz dokonuje ich wiążącej wykładni na wniosek Księcia, Marszałka Sejmu, Marszałka Izby Sejmu, Kanclerza, Prefekta Generalnego, określonego aktem zasadniczym prowincji organu władzy publicznej oraz grupy co najmniej 10 obywateli”;
 10. Dodaje się art. 10 ust. 4 w brzmieniu „Sąd Najwyższy orzeka w sprawach określonych w ust. 1 także na wniosek przewodniczącego składu orzekającego, jeżeli od orzeczenia Sądu Najwyższego zależy rozstrzygnięcie w rozpatrywanej sprawie”;
 11. Dodaje się art. 10 ust. 5 w brzmieniu „Każdy, kto brał udział w prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym lub administracyjnym na prawach strony, może wnieść do Sądu Najwyższego skargę w sprawie zgodności przepisu prawa, na podstawie którego zapadło rozstrzygnięcie z przepisami prawa wyższego rzędu. Stwierdzenie przez Sąd Najwyższy, że podstawa rozstrzygnięcia jest niezgodna z przepisami prawa wyższego rzędu, stanowi przesłankę do wznowienia postępowania”;
 12. Dodaje się art. 10 ust. 6 w brzmieniu „Sąd Najwyższy rozstrzyga spór kompetencyjny na wniosek organu władzy publicznej znajdującego się w sporze”;
 13. Art. 22 ust. 1 („Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego lub prowincji”) otrzymuje brzmienie „Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego”;
 14. Dodaje się art. 22 ust. 3 w brzmieniu „Do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1–3”.

Art.3.

W Ustawie Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 3 ust. 1 („Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust. 1”) otrzymuje brzmienie „Obywatelstwo nadają Książę oraz określony aktem zasadniczym prowincji organ władzy publicznej, zwani dalej „właściwym organem”, na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust. 1”;
 2. Skreśla się art. 3 ust. 2 („Książę może, w drodze dekretu, upoważnić do wykonywania w jego imieniu czynności określonych ustawą”);
 3. Art. 5 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności oświadczenie o roku urodzenia wnioskodawcy oraz uzasadnienie. Oświadczenie kobiety, iż ukończyła co najmniej 18 lat zastępuje oświadczenie o roku urodzenia”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, wspólnym dla wszystkich właściwych organów. Wniosek zawiera w szczególności wskazanie właściwego organu, oświadczenie o roku urodzenia wnioskodawcy oraz uzasadnienie. Oświadczenie kobiety, iż ukończyła co najmniej 18 lat zastępuje oświadczenie o roku urodzenia. W przypadku braku wskazania właściwego organu przyjmuje się, iż wnioskodawca wskazał Księcia”;
 4. Skreśla się art. 5 ust. 2 pkt 3 („uzyskał rekomendację własciwego namiestnika lub”);
 5. Na końcu art. 5 ust. 2 pkt 5 dodaje się słowo „oraz”;
 6. Dodaje się art. 5 ust. 2 pkt 6 w brzmieniu „nie jest oskarżony o popełnienie przestępstwa lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu”;
 7. Art. 5 ust. 3 („W wątku zawierającym wniosek namiestnik udziela rekomendacji a wnioskodawca publikuje odnośnik do dokumentu poświadczającego zdanie testu wiedzy obywatelskiej lub posiadanie obywatelstwa w przeszłości. Przepis niniejszy nie wyłącza możliwości zamieszczania w takim wątku innych oświadczeń”) otrzymuje brzmienie „W wątku zawierającym wniosek wnioskodawca publikuje odnośnik do dokumentu poświadczającego zdanie testu wiedzy obywatelskiej lub posiadanie obywatelstwa w przeszłości. Przepis niniejszy nie wyłącza możliwości zamieszczania w takim wątku innych oświadczeń”;
 8. Art. 5 ust. 4 („Po rozpoznaniu wniosku Książę ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa”) otrzymuje brzmienie „Po rozpoznaniu wniosku właściwy organ ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa”;
 9. Art. 5 ust. 6 („Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa”) otrzymuje brzmienie „Właściwy organ wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa”;
 10. Art. 7 ust. 2 („Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą postanowienia Księcia”) otrzymuje brzmienie „Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą postanowienia właściwego organu”;
 11. Art. 8 ust. 1 („Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który […]”) otrzymuje brzmienie „Właściwy organ może pozbawić obywatelstwa obywatela, który […]”;
 12. Art. 8 ust. 1 ust. 1 pkt 1 („nie brał udziału w trzech kolejno po sobie następujących wyborach do Izby Poselskiej i referendach ogólnokrajowych”) otrzymuje brzmienie „nie oddał głosu w trzech kolejno po sobie następujących albo pierwszych lub pierwszych i drugich po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych”;
 13. Art. 8 ust. 2 („Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia”) otrzymuje brzmienie „Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia właściwego organu”;
 14. Art. 10 ust. 1 („Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w dniu określonym przez Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem art. 5 ust. 2 pkt 4, który wchodzi w dniu określonym przez Kanclerza”.

Art.4.

W Ustawie Sejmu nr 103 — Ordynacji wyborczej z dnia 16 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 2 ust. 1 („Prawo wybierania posłów oraz udziału w referendum posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo sarmackie, zwani dalej «obywatelami»”) otrzymuje brzmienie „Prawo wybierania senatorów i posłów oraz udziału w referendum posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo sarmackie, zwani dalej «obywatelami»”;
 2. Skreśla się art. 2 ust. 2 („Prawo wybierania senatorów posiadają Książę oraz będący obywatelami książęta-seniorzy, diukowie, markizowie, hrabiowie i wicehrabiowie”);
 3. Art. 2 ust. 4 („Wybrany do Izby Senatorskiej może być obywatel, o którym mowa w ust. 3, który jest księciem-seniorem, diukiem, markizem lub hrabią”) otrzymuje brzmienie „Wybrany do Izby Senatorskiej może być obywatel, o którym mowa w ust. 3, który jest księciem-seniorem, diukiem, markizem, hrabią lub wicehrabią”;
 4. Art. 4 ust. 2 („Referendum zarządza Książę lub, w przypadkach określonych w Konstytucji, Marszałek Izby Poselskiej, w drodze postanowienia”) otrzymuje brzmienie „Referendum zarządza Książę lub Rada Ministrów albo, w przypadkach określonych w Konstytucji, Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia”;
 5. Art. 8 ust. 1 („W wyborach do Izby Senatorskiej obywatel oddaje, osobiście lub za pośrednictwem komisarza wyborczego, głosy na od jednego do tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia, bądź oddaje głos pusty. Waga głosu Księcia, księcia-seniora, diuka i markiza wynosi 2, a waga głosu hrabiego i wicehrabiego — 1”) otrzymuje brzmienie „W wyborach do Izby Senatorskiej obywatel oddaje, osobiście lub za pośrednictwem komisarza wyborczego, głosy na od jednego do tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia, bądź oddaje głos pusty. Waga głosu Księcia, księcia-seniora, diuka i markiza wynosi 2, a waga głosu pozostałych obywateli — 1”;
 6. Art. 13 ust. 2 („Wygaśnięcie mandatu stwierdza Marszałek Izby, a jeżeli funkcja ta nie jest obsadzona — Marszałek-Senior Izby. Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła określa osobę, która uzyskała mandat w miejsce senatora lub posła, którego mandat wygasł”) otrzymuje brzmienie „Wygaśnięcie mandatu stwierdza Marszałek Izby. Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła określa osobę, która uzyskała mandat w miejsce senatora lub posła, którego mandat wygasł”.

Art.5.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulaminie Izb Połączonych z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 2 ust. 1 („Pracami Izby Sejmu kieruje Marszałek wybierany przez Izbę z jej grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia z grona właściwej Izby”) otrzymuje brzmienie „Pracami Izby Sejmu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Księcia z jej grona”;
 2. Art. 2 ust. 2 („Marszałkowie powołują i odwołują wicemarszałków, którzy zastępują ich z mocy prawa podczas nieobecności trwającej dłużej niż 24 godziny oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”) otrzymuje brzmienie „Pracami Izb Połączonych kieruje Marszałek Sejmu, wybierany przez Izby Sejmu z ich grona. Wybór przeprowadza Marszałek Izby Senatorskiej”;
 3. Art. 2 ust. 3 („Pracami Izb Połączonych kieruje Marszałek Izby Senatorskiej, a w jego zastępstwie Marszałek Izby Poselskiej; ust. 2 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie „Marszałkowie Izb Sejmu zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności na stanowisku trwającej dłużej niż 24 godziny oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”;
 4. Art. 2 ust. 4 („W kwestiach nieregulowanych niniejszą ustawą-regulaminem decyzje w drodze konsensusu podejmuje Konwent Seniorów, w skład którego wchodzą Marszałek Izby Senatorskiej i Marszałek Izby Poselskiej”) otrzymuje brzmienie „W kwestiach nieregulowanych niniejszą ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu w porozumieniu z Marszałkiem Izby Sejmu”;
 5. Art. 4 ust. 3 („Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek co najmniej 2 posłów i co najmniej 1 senatora, lub gdy uzna debatę za „martwą” tj. w przypadku, gdy w debacie nie wypowiedział się nikt przez okres dłuższy niż 24 godziny — nie szybciej jednak niż 48 godzin od rozpoczęcia debaty”) otrzymuje brzmienie „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek co najmniej 2 posłów i co najmniej 1 senatora, lub gdy uzna debatę za „martwą” tj. w przypadku, gdy żaden senator lub poseł nie wypowiedział się w debacie przez okres dłuższy niż 24 godziny”;
 6. Art. 9 („Senatorowie i posłowie kierują zapytania i interpelacje do członków Rządu w miejscu określonym przez Marszałków Izb Sejmu. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje są udzielane w tym samym miejscu”) otrzymuje brzmienie „Senatorowie i posłowie kierują zapytania i interpelacje do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje są udzielane w tym samym miejscu”.

Art.6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny