Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4569 [X]

Grodzisk, dnia 16 stycznia 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 122

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art.1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeksie Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 19 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: "Osoba, wobec której wymierzono karę na podstawie niniejszego artykułu, ma prawo do odwołania się od postanowienia Prefekta w ciągu 12h od jego wydania do właściwego sądu. Złożenie odwołania we właściwym terminie powoduje wstrzymanie wykonania kary."
 2. W art. 20 wprowadza się następujące zmiany:
  1. ust. 1 ("Środkami zapobiegawczymi są zakaz wypowiadania się w miejscu publicznym oraz ograniczenie lub zablokowanie dostępu do systemów informatycznych Księstwa Sarmacji.") otrzymuje brzmienie: "Środkami zapobiegawczymi stosowanymi przez Prefekta są:
   1. zakaz wypowiadania się w miejscach publicznych,
   2. ograniczenie lub zablokowanie dostępu do systemów informatycznych Księstwa Sarmacji,
   3. przeniesieniu treści potencjalnie naruszających dobra osobiste treści do niejawnego miejsca."
  2. dodaje się ust. 3 o następującej treści: "Środki zapobiegawcze, o których mowa w ust. 1 nakłada się poprzez indywidualne postanowienie."
  3. dodaje się ust. 4 o następującej treści: "Środki zapobiegawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 można nałożyć na czas określony nie dłuższy niż 72 godziny."
  4. dodaje się ust. 5 o następującej treści: "Środek zapobiegawczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nakłada się do czasu postanowienia właściwego sądu kończącego sprawę lub na czas nie dłuższy niż 72 godziny, jeśli nie zostanie w tym czasie złożony akt oskarżenia dotyczący treści, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Zastosowanie środka zapobiegawczego wymienionego w ust. 1 pkt 3 nie może naruszać prawa obywatela do obrony i dostępu do akt sprawy.dodaje się ust. 6 o następującej treści: "Osoba skarżąca drugą osobę na podstawie art. 43 ust. 1 może zwrócić się do Prefekta Generalnego o zastosowanie środka zapobiegawczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Ust. 5 stosuje się odpowiednio."
 3. Art. 31 ("Karami dodatkowymi są grzywna, przepadek, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego oraz degradacja.") otrymuje brzmienie: "Karami dodatkowymi są grzywna, przepadek, usunięcie z miejsc publicznych treści uznanych za czyn zabroniony, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego oraz degradacja."
 4. W art. 43:
  1. dotychczasowa treść nieniejszego artykułu staje się ust. 1,
  2. dodaje się ust. 2 o następującej treści: "Przestępstwa, o których mowa w ust. 1 mogą być ścigane również z oskarżenia publicznego, jeżeli wymaga tego interes społeczny."

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny