Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4547 [X]

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 612

o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 114 z dnia 18 października 2010 roku o obywatelstwie sarmackim wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa może złożyć mieszkaniec, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. zamieszkanie od co najmniej siedmiu dni,
  2. opublikowanie co najmniej dziesięciu wypowiedzi na Forum Centralnym lub w komentarzach Bramy Sarmackiej, Parku Stołecznego albo Sztuki Ulicznej,
  3. zdanie testu wiedzy obywatelskiej przeprowadzanego przez Radę Ministrów,
  4. posiadanie obywatelstwa w przeszłości.
 2. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera odsyłacz do dokumentu poświadczającego spełnianie warunku określonego w ust. 1 pkt 3) lub 4), jeżeli wnioskodawca się na nie powołuje.
 3. W ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku Książę ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa.
 4. W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w wątku na Forum Centralnym zawierającym jego wniosek.
 5. Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa.

otrzymuje brzmienie: "

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności oświadczenie o roku urodzenia wnioskodawcy oraz uzasadnienie. Oświadczenie kobiety, iż
ukończyła co najmniej 18 lat zastępuje oświadczenie o roku urodzenia.

2. Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:
1) zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej siedmiu dni lub
2) opublikował co najmniej dziesięć wypowiedzi na Forum Centralnym lub
3) uzyskał rekomendację własciwego namiestnika lub
4) zdał test wiedzy obywatelskiej przeprowadzony przez Radę Ministrów lub
5) posiadał obywatelstwo sarmackie w przeszłości.

3. W wątku zawierającym wniosek namiestnik udziela rekomendacji a wnioskodawca publikuje odnośnik do dokumentu poświadczającego zdanie testu wiedzy obywatelskiej lub posiadanie obywatelstwa w przeszłości. Przepis niniejszy nie wyłącza możliwości zamieszczania w takim wątku innych oświadczeń.

4. Po rozpoznaniu wniosku Książę ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa.

5. W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w wątku na Forum Centralnym zawierającym jego wniosek.

6. Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa.
";

2) art. 8 ust. 1.

 1. Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:
  1. nie brał udziału w trzech kolejno po sobie następujących wyborach do Izby Poselskiej i referendach ogólnokrajowych,
  2. jest osobą nieaktywną w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

przyjmuje brzmienie:

Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:
1) nie brał udziału w trzech kolejno po sobie następujących wyborach do Izby Poselskiej i referendach ogólnokrajowych,
2) złożył publiczne oświadczenie o opuszczeniu Księstwa Sarmacji, chociażby poza jego terytorium,
3) jest osobą nieaktywną w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

Art. 2.

Dekret z mocą ustawy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny