Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4539 [X]

Grodzisk, dnia 26 grudnia 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 121

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 29 ust. 1 („Skazany na karę więzienia nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, a także korzystać z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych, a także nie może obejmować funkcji publicznych podczas odbywania kary”) otrzymuje brzmienie „Skazany na karę więzienia nie może wypowiadać się w miejscach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, a także korzystać z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych, a także nie może obejmować funkcji publicznych podczas odbywania kary”;
  2. W art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Przepisu ust. 1 zd. 2 nie stosuje się do skazanego za wykroczenie”;
  3. W art. 36 zastępuje się, występujące w odpowiednich przypadkach, słowo „przestępstwo” występującymi w odpowiednich przypadkach słowami „czyn zabroniony”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny