Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4497 [X]

Grodzisk, dnia 29 listopada 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 120

o zmianie Ordynacji Wyborczej

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 103 — Ordynacji wyborczej z dnia 16 maja 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 ust. 2 pkt 3) „[Wybrany do Izby Poselskiej może być obywatel, który:] nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia, zesłania, twierdzy, katorgi, banicji, wieży górnej lub wieży dolnej albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji, odpowiednio, senatora lub posła albo wszystkich funkcji publicznych” otrzymuje brzmienie „[Wybrany do Izby Poselskiej może być obywatel, który:] nie został skazany za przestępstwo na karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca lub karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji, odpowiednio, senatora lub posła albo wszystkich funkcji publicznych”;
  2. Art. 2 ust. 5 („O wybór do Izby Poselskiej nie może ubiegać się senator, a o wybór do Izby Senatorskiej — poseł”) otrzymuje brzmienie „Nie można ubiegać się jednocześnie o wybór do Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej”;
  3. W art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Jeżeli zgłoszono tyle kandydatur, ile jest mandatów do objęcia, komisarz wyborczy stwierdza uzyskanie mandatów przez kandydatów. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio”;
  4. W art. 13 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu „[Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek:] objęcia mandatu w drugiej Izbie”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny