Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4486 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 119

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 8 ust. 1 („W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia stronom przewodniczący składu orzekającego może ukarać winnego karą więzienia do miesiąca oraz karą dodatkową grzywny do 50 000 lt”) otrzymuje brzmienie: „W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia stronom przewodniczący składu orzekającego, a przed nadaniem biegu sprawie — Prezes Sądu Najwyższego, może ukarać winnego karą więzienia do miesiąca oraz karą dodatkową grzywny do 50 000 lt”;
  2. Art. 8 ust. 3 („Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela organu władzy publicznej, który nie wykonuje wydanego przez przewodniczącego składu orzekającego polecenia podjęcia lub zaniechania określonych czynności”) otrzymuje brzmienie „Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przedstawiciela organu władzy publicznej, który nie wykonuje wydanego przez Prezesa Sądu Najwyższego lub przewodniczącego składu orzekającego polecenia podjęcia lub zaniechania określonych czynności”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny