Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4469 [X]

Grodzisk, dnia 8 listopada 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 118

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 103 — Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 8 ust. 1 („W wyborach do Izby Senatorskiej obywatel oddaje, osobiście lub za pośrednictwem komisarza wyborczego, głosy na od jednego do tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia, bądź oddaje głos pusty. Książę na każdego z wybranych przez siebie kandydatów może oddać 3 głosy, książęta-seniorzy, diukowie i markizowie — 2 głosy, a hrabiowie i wicehrabiowie po 1 głosie”) otrzymuje brzmienie „W wyborach do Izby Senatorskiej obywatel oddaje, osobiście lub za pośrednictwem komisarza wyborczego, głosy na od jednego do tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia, bądź oddaje głos pusty. Waga głosu Księcia, księcia-seniora, diuka i markiza wynosi 2, a waga głosu hrabiego i wicehrabiego — 1”;
  2. Art. 9 ust. 1 („Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów pierwszeństwo mają kandydaci w kolejności: książęta-seniorzy, diukowie, markizowie, hrabiowie, wicehrabiowie, baronowie, baroneci, kawalerowie, a następnie w kolejności zgłaszania kandydatur” otrzymuje brzmienie „Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów pierwszeństwo mają kandydaci:
    1. poparci przez kolejno największą liczbę wyborców, następnie
    2. w kolejności: książęta-seniorzy, diukowie, markizowie, hrabiowie, wicehrabiowie, baronowie, baroneci, kawalerowie, a następnie
    3. w kolejności zgłaszania kandydatur”;
  3. Art. 13 ust. 3 („W przypadku wygaśnięcia mandatu, jego mandat uzyskuje kolejny pod względem liczby otrzymanych głosów kandydat, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 zd. 2”) otrzymuje brzmienie „Mandat uzyskuje kandydat, który otrzymał kolejną liczbę głosów w [dowolnych] wyborach do Izby danej kadencji, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 zd. 2. Jeżeli kandydat brał udział w więcej niż jednych wyborach, pod uwagę bierze się największą uzyskaną przez niego liczbę głosów”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny