Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4427 [X]

Grodzisk, dnia 18 października 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 114

o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.

Art. 2. [Sprawowanie funkcji publicznych]

Wyłącznie obywatele sarmaccy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych.

Art. 3. [Właściwy organ]

 1. Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji.
 2. (Skreślony)

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 skreślony Ustawą Sejmu nr 125 o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 lutego 2011 r.)

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 127 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 11 marca 2011 r.)

(Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 133 o zniesieniu zakazu posiadania podwójnego obywatelstwa z dnia 17 września 2011 r.)

Art. 4. [Zakaz podwójnego obywatelstwa]

(Skreślony)

(Art. 4 skreślony Ustawą Sejmu nr 133 o zniesieniu zakazu posiadania podwójnego obywatelstwa z dnia 17 września 2011 r.)

Art. 5. [Procedura]

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności oświadczenie w przedmiocie obecności w innych mikronacjach oraz uzasadnienie.
 2. Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:
  1. zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej siedmiu dni lub
  2. opublikował co najmniej dziesięć wypowiedzi na Forum Centralnym lub
  3. (skreślony)
  4. zdał test wiedzy obywatelskiej przeprowadzony przez Radę Ministrów lub
  5. posiadał obywatelstwo sarmackie w przeszłości oraz
  6. nie jest oskarżony o popełnienie przestępstwa lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu oraz
  7. nie został pozbawiony obywatelstwa przez Księcia na podstawie art. 8a w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 3. W wątku zawierającym wniosek wnioskodawca publikuje odnośnik do dokumentu poświadczającego zdanie testu wiedzy obywatelskiej lub posiadanie obywatelstwa w przeszłości. Przepis niniejszy nie wyłącza możliwości zamieszczania w takim wątku innych oświadczeń.
 4. Po rozpoznaniu wniosku Książę ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa.
 5. W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w wątku na Forum Centralnym zawierającym jego wniosek.
 6. Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa.

(Art. 5 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 612 o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 30 grudnia 2010 r.)

(Art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3, 4 i 6 w brzmieniu ustalonym, ust. 2 pkt 3 skreślony, a ust. 2 pkt 6 dodany Ustawą Sejmu nr 125 o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 lutego 2011 r.)

(Art. 5 ust. 1, 4 i 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 127 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 11 marca 2011 r.)

(Art. 5 ust. 1 zd. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 133 o zniesieniu zakazu posiadania podwójnego obywatelstwa z dnia 17 września 2011 r.)

(Art. 5 ust. 2 pkt 6 w brzmieniu ustalonym, a pkt 7 dodany Ustawą Sejmu nr 136 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 30 września 2011 r.)

(Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 173 o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 14 kwietnia 2013 r.)

Art. 5a. [Przywrócenie obywatelstwa]

 1. Osoba, która utraciła obywatelstwo sarmackie z przyczyn wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 3 może złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego.
 2. Książę może wydać postanowienie w sprawie przywrócenia obywatelstwa. Art. 5 ust. 2-6 nie stosuje się.
 3. Książę może podjąć decyzję o zastosowaniu procedury nadawania obywatelstwa zgodnie z art. 5.

(Art. 5a. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 202 o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 9 grudnia 2013 r.)

Art. 6. [Przysięga]

 1. Rotą przysięgi obywatelskiej jest: „Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
 2. Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

(Art. 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 173 o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 14 kwietnia 2013 r.)

Art. 6a. [Aktywny obywatel]

Aktywnym jest obywatel, który:

 1. w okresie ostatnich 90 dni zamieścił co najmniej 45 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy do nich albo w jawnych działach Forum Centralnego, lub
 2. w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 20 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy do nich albo w jawnych działach Forum Centralnego;
 3. jako 1/4 komentarza, o którym mowa w pkt. 1–2 przyjmuje się polubienie artykułu.

(Art. 6a dodany Ustawą Sejmu nr 151 o aktywnych obywatelach z dnia 8 kwietnia 2012 r.)

(Art. 6a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 166 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 2 stycznia 2013 r.)

(Art. 6a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 180 o zmianie niektórych ustaw pod kątem praw i wolności obywatelskich z dnia 8 lipca 2013 r.)

Art. 7. [Utrata obywatelstwa]

 1. Utrata obywatelstwa następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się obywatelstwa,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji,
  3. trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym,
  4. stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa.
 2. Oświadczenie woli w sprawie zrzeczenia obywatelstwa staje się wiążące po 3 dniach, w razie jego niewycofania.
 3. Ważności wycofania oświadczenia woli nie uchybia wycofanie go po terminie o którym mowa w ust. 2, a przed wydaniem postanowienia Księcia.
 4. Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą postanowienia Księcia.

(Art. 7 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 125 o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 lutego 2011 r.)

(Art. 7 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 127 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 11 marca 2011 r.)

(Art. 7 ust. 1 pkt 3 skreślony Ustawą Sejmu nr 133 o zniesieniu zakazu posiadania podwójnego obywatelstwa z dnia 17 września 2011 r.)

(Art. 7 ust. 1 pkt 3 dodany Ustawą Sejmu nr 151 o aktywnych obywatelach z dnia 8 kwietnia 2012 r.)

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 180 o zmianie niektórych ustaw pod kątem praw i wolności obywatelskich z dnia 8 lipca 2013 r.)

Art. 8. [Pozbawienie obywatelstwa]

 1. Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:
  1. nie oddał głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych,
  2. złożył publiczne oświadczenie o opuszczeniu Księstwa Sarmacji, chociażby poza jego terytorium,
  3. (Skreślony)
 2. Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia.

(Art. 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 612 o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 30 grudnia 2010 r.)

(Art. 8 ust. 1, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 125 o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 lutego 2011 r.)

(Art. 8 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 127 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 11 marca 2011 r.)

(Art. 8 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 139 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 9 listopada 2011r.)

(Art. 8 ust. 1 pkt 3 skreślony Ustawą Sejmu nr 151 o aktywnych obywatelach z dnia 8 kwietnia 2012 r.)

Art. 8a. [Pozbawienie obywatelstwa z powodu złamania przysięgi obywatelskiej]

(Skreślony)

(Art. 8a dodany Ustawą Sejmu nr 136 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 30 września 2011 r.)

(Art. 8a skreślony Ustawą Sejmu nr 180 o zmianie niektórych ustaw pod kątem praw i wolności obywatelskich z dnia 8 lipca 2013 r.)

Art. 9. [Przepisy dla KSZ]

(skreślony)

(Art. 9 skreślony Ustawą Sejmu nr 173 o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 14 kwietnia 2013 r.)

Art. 10. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem art. 5 ust. 2 pkt 4, który wchodzi w dniu określonym przez Kanclerza.
 2. Traci moc Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 590 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2010 r.

(Art. 10 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 125 o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 lutego 2011 r.)

(—) Jack diuk O’Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny