Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4424 [X]

Grodzisk, dnia 18 października 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 111

o uporządkowaniu aktów normatywnych Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W mocy pozostają:

 1. Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z 8.11.2004,
 2. Ustawa Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z 31.03.2005,
 3. Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z 6.05.2006,
 4. Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 511 o tytułach zawodowych oraz stopniu naukowym i tytule naukowym z 13.11.2008,
 5. Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 590 o obywatelstwie sarmackim z 18.03.2010,
 6. Ustawa Sejmu nr 103 — Ordynacja wyborcza z 16.05.2010,
 7. Ustawa Sejmu nr 107 — Regulamin Izb Połączonych z 10.07.2010.

Art. 2.

W mocy pozostają:

 1. Dekret Księcia Sarmacji nr 129 o Regencie z 15.01.2004,
 2. Dekret Księcia Sarmacji nr 152 o sukcesji z 29.04.2004,
 3. Dekret Księcia Sarmacji nr 416 o Radzie Regencyjnej z 31.08.2007,
 4. Dekrety Księcia Sarmacji o tytułach, orderach i odznaczeniach (48, 296, 387, 502, 554, 587),
 5. Dekret Księcia Sarmacji nr 593 o Dworze Książęcym z 15.05.2010,
 6. Dekret Księcia Sarmacji nr 595 o Rządzie Jego Książęcej Mości z 13.06.2010,
 7. Artykuły Hetmańskie.

Art. 3.

Art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z 31.03.2005 („Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne”) otrzymuje brzmienie „Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne, chyba że ustawa stanowi wyraźnie inaczej”.

Art. 4.

W Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 511 o tytułach zawodowych oraz stopniu naukowym i tytule naukowym z 13.11.2008 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 4 ust. 1 („Akredytacji uczelni i instytucji naukowych określonych w art. 2 dokonuje właściwy minister, zgodnie z odrębnym rozporządzeniem. Rozporządzenie określa także dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne, przy czym dyscyplina naukowa (artystyczna) może być tożsama z dziedziną nauki (sztuki)”) otrzymuje brzmienie „Akredytacji uczelni i instytucji naukowych określonych w art. 2 dokonuje właściwy minister”;
 2. Dodaje się art. 4a o tytule „Dziedziny nauki i sztuki”, w brzmieniu: „Uczelnie i instytucje naukowe mają prawo nadawania tytułów zawodowych, stopni naukowych i tytułów naukowych w dziedzinach: a) dziennikarstwo, b) ekonomia państw wirtualnych, c) informatyka, d) politologia państw wirtualnych, e) socjologia państw wirtualnych, f) historia, g) nauki wojskowe, h) sztuki piękne”.

Art. 5.

W Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 590 o obywatelstwie sarmackim z 18.03.2010 dodaje się art. 8a o tytule „Sprawowanie funkcji publicznych” w brzmieniu „Wyłącznie obywatele sarmaccy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych”.

Art. 6.

W art. 2 Ustawy Sejmu nr 103 — Ordynacji wyborczej z 16.05.2010 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „O wybór do Izby Poselskiej nie może ubiegać się senator, a o wybór do Izby Senatorskiej — poseł”.

Art. 7.

Książę, w drodze dekretu, potwierdza przywileje nadane dekretami 173, 180, 193, 525, 526 i 545.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie w dniu określonym dekretem Księcia.

(—) Jack diuk O`Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny