Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4323 [X]

Grodzisk, dnia 10 lipca 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 107

Regulamin Sejmu (uchylony)

(Ustawa w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 8 sierpnia 2011 r. Poprzednia wersja ustawy znajduje się w archiwum Dziennika Praw.)

Art. 1. [Przepisy ogólne]

Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Sejmie.

Art. 2. [Kierowanie obradami]

 1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
 2. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 3. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godzin.
 4. W kwestiach nieregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.

(Art. 2 ust. 1 zd. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 245 o rozszerzeniu uprawnień Marszałka-Seniora z dnia 8 kwietnia 2015 r.)

Art. 3. [Złożenie projektu ustawy]

 1. Projekt uchwały lub ustawy, zwany dalej „projektem”, składa się na ręce Marszałka.
 2. Do projektu załącza się uzasadnienie.
 3. Marszałek może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeśli opis skutków wejścia projektu w życie nie jest wyczerpujący.
 4. Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego.
 5. W projekcie, o którym mowa w ust. 4, zawiera się przepis końcowy o wejściu w życie przepisów wymagających dokonania zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji w terminie od 7 do 21 dni od dnia ogłoszenia i przekazania uchwalonej ustawy do wykonania Naczelnej Izbie Architektury. Marszałek może z własnej inicjatywy dokonać zmiany brzmienia projektu zgodnie z przepisem zdania poprzedzającego, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury, o ile została wyrażona.
 6. Zgłoszony przez Księcia, przedstawiciela prowincji lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek; przepisu ust. 4 nie stosuje się.

(Art. 3 ust. 4 i 5 skreślone Ustawą Sejmu nr 180 o zmianie niektórych ustaw pod kątem praw i wolności obywatelskich z dnia 8 lipca 2013 r.)

(Art. 3 ust. 4 dodany Ustawą Sejmu nr 190 o opiniowaniu ustaw infrastrukturalnych przez Naczelną Izbę Architektury z dnia 23 października 2013 r.)

(Art. 3 ust. 4 i dodany ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 223 o zmianie Regulaminu Sejmu i Ustawy o Dzienniku Praw KS z dnia 17 lipca 2014 r.)

(Art. 3 ust. 6 dodany Ustawą Sejmu nr 262 o ograniczeniu zasady dyskontynuacji z dnia 28 września 2015 r.)

(Art. 3 ust. 4 zmieniony Ustawą Sejmu nr 268 o ułatwieniu życia z dnia 19 stycznia 2016 r.)

(Art. 3 ust. 4 i ust. 5 zmienione Ustawą Sejmu nr 277 o zmianie regulaminu Sejmu z dnia 26 lutego 2016 r.)

Art. 4. [Pierwsze czytanie]

 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
  3. debatę nad projektem,
  4. zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
  5. wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
 3. Pierwsze czytanie projektu, o którym mowa w Art.3 ust. 4 zarządza się na czas nie krótszy niż siedem dni, nie może być ono skrócone przed wydaniem opinii przez Naczelną Izbę Architektury.
 4. Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
 5. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 6. Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni.
 7. W debacie nad projektem mogą brać udział obywatele aktywni w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

(Art. 4 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 155 o Senacie z dnia 19 kwietnia 2012 r.)

(Art. 4 ust. 5 dodany Ustawą Sejmu nr 160 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 3 września 2012 r.)

(Art. 4 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 180 o zmianie niektórych ustaw pod kątem praw i wolności obywatelskich z dnia 8 lipca 2013 r.)

(Art. 4 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 210 o Senacie z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

(Art. 4 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 239 o prawie aktywnych obywateli do wypowiedzi w Sejmie z dnia 15 stycznia 2015 r.)

(Art. 4 ust. 2 i 3 zmieniony Ustawą Sejmu nr 268 o ułatwieniu życia z dnia 19 stycznia 2016 r.)

(Art. 4 ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 274 o zmianie niektórych ustaw z dnia 14 lutego 2016 r.)

(Art. 4 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 290 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 25 lipca 2016 r.)

Art. 5. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub posła,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji.
 3. Marszałek, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przyjętą ustawę Marszałek prowadzący obrady przekazuje Księciu do podpisu.
 7. (skreślony)
 8. Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach Księstwa, jest ona przekazywana Naczelnej Izbie Architektury do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym.

(Art. 5 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 155 o Senacie z dnia 19 kwietnia 2012 r.)

(Art. 5 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 168 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 19 stycznia 2013 r.)

(Art. 5 ust. 5 w brzmieniu ustalonym, a ust. 7 dodany Ustawą Sejmu nr 254 o opłacie za niegłosowanie w Sejmie z dnia 22 lipca 2015 r.)

(Art. 4 ust. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 274 o zmianie niektórych ustaw z dnia 14 lutego 2016 r.)

(Art. 5 ust. 8 dodany Ustawą Sejmu nr 274 o zmianie niektórych ustaw z dnia 14 lutego 2016 r.)

(Art. 5. ust. 7. skreślony Ustawą Sejmu nr 280 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 30 marca 2016 r.)

Art. 5a. [Brak obowiązku publikacji]

 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
  2. przedstawienia Księciu wniosku o powołanie Kanclerza,
  3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności,
  4. (skreślony)
  5. (skreślony)
  6. zatwierdzenia rozporządzenia innego niż w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
 2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

(Art. 5a. dodany Ustawą Sejmu nr 158 o ograniczeniu biurokracji sejmowej z dnia 22 czerwca 2012 r.)

(Art. 5a ust. 1 pkt 4 skreślony Ustawą Konstytucyjną o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

(Art. 5a. ust. 1. pkt 5. skreślony Ustawą Sejmu nr 280 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 30 marca 2016 r.)

Art. 6. [Postępowanie nadzwyczajne]

Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 6a. [Aktywni arystokraci]

(Skreślony)

(Art. 6a dodany Ustawą Sejmu nr 155 o Senacie z dnia 19 kwietnia 2012 r.)

(Art. 6a ust. 2 i 5 w brzmieniu ustalonym, a ust. 3–4 skreślone Ustawą Sejmu nr 168 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 19 stycznia 2013 r.)

(Art. 6a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 210 o Senacie z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

(Art. 6a skreślony Ustawą Sejmu nr 239 o prawie aktywnych obywateli do wypowiedzi w Sejmie z dnia 15 stycznia 2015 r.)

Art. 7. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia.

(Art. 7. ust. 1. w brzmieniu ustalonym, a art. 7. ust. 3. dodany Ustawą Sejmu nr 280 o zmianie Regulaminu Sejmu z dnia 30 marca 2016 r.)

 

Art. 8. [Tryb składania i odpowiedzi na zapytania i interpelacje]

Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a przedstawiciele prowincji — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 147 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 5 marca 2012 r.)

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 155 o Senacie z dnia 19 kwietnia 2012 r.)

Art. 8a. [Użycie papierów urzędowych]

 1. Marszałek Sejmu (oraz Marszałek Senior i Wicemarszałek Sejmu) używają papieru urzędowego właściwego dla ich funkcji podczas zarządzania etapów procedowania, przedłużania terminów etapów procedowania, podejmowania decyzji, udzielania upomnień uczestnikom debaty, próśb o wyrażenie opinii.
 2. Poseł używa papieru urzędowego właściwego dla jego funkcji podczas zgłaszania projektu ustawy lub uchwały, zgłaszania poprawek do projektu, przyjmowania autopoprawek, zgłaszania wniosków formalnych.

(Art. 8a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 267 o estetyce w Sali z dnia 12 stycznia 2016 r.)

Art. 9. [Przepisy końcowe]

 1. Tracą moc Regulamin Izb Połączonych oraz Regulaminy Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk O’Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny