Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4251 [X]

Grodzisk, dnia 25 maja 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 106

zgoda na ratyfikację traktatu

Art.1.

Wyraża się zgodę na ratyfikację traktatuo treści w załączniku.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

 

ZAŁĄCZNIK

 

KONKORDAT
pomiędzy
KSIĘSTWEM SARMACJI a PAŃSTWEM KOŚCIELNYM ROTRIA


W dniu … maja 2010 r. W Stolicy Apostolskiej
Wysokie Układające się Strony:
JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ KSIĄŻĘ SARMACJI,
MICHAŁ FELIKS,
w imieniu Księstwa Sarmacji
reprezentowany przez :
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH KSIĘSTWA SARMACJI
MICHAELA MARKIZA VON LICHTENSTEINA

oraz
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ PATRIARCHA ROTRII,
PIUS II,
w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria


 PRAGNĄC pogłębić przyjaźń między obu Państwami i Narodami oraz umocnić łączące je więzy.
 POTWIERDZAJĄC przywiązanie do idei przyjaźni, sprawiedliwości i praw człowieka,
 DĄŻĄC do stabilizacji i pokoju w v-świecie,
 PRZEKONANE o konieczności ostatecznego przezwyciężenia konfliktów i podziałów w v-świecie,
 ZMIERZAJĄC do pogłębienia stosunków dwustronnych i do nadania im jakościowo nowego wymiaru,
WYRAŻAJĄC przekonanie, że rozwój bezpośrednich kontaktów między państwami i ich obywatelami przyczynia się zasadniczo do lepszego zrozumienia między narodami, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1.

Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za suwerenne podmioty prawa międzynarodowego.

Artykuł 2.

1. Wysokie Układające się Strony w swoich poczynaniach będą się kierowały zasadami suwerennej równości, powstrzymania się od groźby użycia siły lub użycia siły, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej państw, pokojowego załatwiania sporów i nieingerencji w sprawy wewnętrzne, poszanowania praw i wolności obywatelskich łącznie z wolnością myśli, sumienia, religii i przekonań, równouprawnienia, współpracy między państwami oraz wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

Artykuł 3.

1. W celu utrzymania i umacniania więzi pomiędzy Układającymi się Stronami oraz w celu wypełniania powierzonej każdemu z nich misji, Wysokie Układające się Strony ustanawiają wzajemnie przedstawicielstwa dyplomatyczne najwyższej rangi.
2. Nuncjusz Apostolski oraz Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny rezydować będą odpowiednio:
 przy Jego Książęcej Mości, Księciu Sarmacji w Książęcym Mieście Grodzisku,
 przy Jego Świątobliwości Patriarsze w Stolicy Apostolskiej.
3. Przedstawiciele dyplomatyczni każdej z Wysokich Układających się Stron korzystać będą pod warunkiem wzajemności, na terytorium drugiej strony przywilejów i zaszczytów właściwych prawu międzynarodowemu.

Artykuł 4.

1. Posiadanie obywatelstwa rotryjskiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Państwie Kościelnym Rotria, albo obywatelstwa sarmackiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji, nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej uzyskanie obywatelstwa odpowiednio sarmackiego lub rotryjskiego.
2. Obywatel sarmacki lub rotryjski nie mogą zostać pozbawieni obywatelstwa wyłącznie z powodu posiadania obywatelstwa odpowiednio rotryjskiego lub sarmackiego albo sprawowania funkcji publicznej w odpowiednio Państwie Kościelnym Rotria lub Księstwie Sarmacji.
3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą odpowiednio piastowania urzędów w Kościele Rotryjskim.

Artykuł 5.

1. Księstwo Sarmacji uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego, zwanego dalej Kościołem.
2. Księstwo Sarmacji zapewnia Kościołowi Rotryjskiemu prawo do pełnienia swojej działalności łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa rotryjskiego, w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw zagranicznych Księstwa Sarmacji z zastrzeżeniem konieczności zgodności działań Kościoła z prawem Księstwa Sarmacji.
3. Państwo Kościelne zobowiązuje się do zapewnienia aktywnej działalności Kościoła oraz należytej dbałości o jego sprawne zorganizowanie i zarządzanie na terytorium Księstwa Sarmacji.
4. Księstwo Sarmacji gwarantuje Kościołowi oraz jego osobom fizycznym i prawnym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym Rotria, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Artykuł 6.

1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, oraz innych kościelnych osób prawnych.
2. Tworzenie struktur o których mowa w ust. 1 możliwe jest po uprzednim porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw zagranicznych Księstwa Sarmacji oraz władzami domeny na której terytorium struktura ta ma funkcjonować.
3. Porozumienie określone w ust. 2 wymaga formy pisemnej i podlega publikacji w dziennikach praw Wysokich Układających się Stron pod rygorem nieważności.

Artykuł 7.

1. Urzędy kościelne obsadza i opróżnia kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami odrębnymi, po zasięgnięciu opinii władz właściwej prowincji.
2. Nominacje biskupie, nadawanie tytułów, odznaczeń i godności kościelnych należy wyłącznie do kompetentnej władzy kościelnej.

Artykuł 8.

Obustronnemu wypowiedzeniu ulega Traktat Misyjny pomiędzy Księstwem Sarmacji i Państwem Kościelnym Rotria z dniu 13 marca 2009 r.

Artykuł 9.

1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Stolicy Apostolskiej.
2. Niniejszy traktat utraci moc po upływie czternastu dni od daty jego wypowiedzenia.

(—) Piotr diuk Khand,
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny