Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4220 [X]

Grodzisk, dnia 16 maja 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 103

— Ordynacja wyborcza (uchylony)

(Ustawa w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z mocą ustawy o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 8 sierpnia 2011 r. Poprzednia wersja ustawy znajduje się w archiwum Dziennika Praw)

Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa normuje zasady i tryb przeprowadzania wyborów i referendów oraz warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu posła.

Art. 2. [Czynne i bierne prawo wyborcze]

 1. Prawo wybierania posłów oraz udziału w referendum posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo sarmackie, zwani dalej „obywatelami”.
 2. Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
  1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
  2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz
  3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych.

(Art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 134 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 17 września 2011 r.)

Art. 3. [Książęca Komisja Wyborcza]

 1. Organem właściwym w sprawach przeprowadzenia ogółu czynności wyborczych (referendalnych) jest Książęca Komisja Wyborcza, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Księcia.
 2. Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane i odwoływane przez Księcia. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka Książęcej Komisji Wyborczej. Podział obowiązków poszczególnych członków Książęcej Komisji Wyborczej określa Książę.
 3. Komisarz wyborczy, na czas wyborów, w których ubiega się o wybór, jest zawieszany w prawach i obowiązkach członka Książęcej Komisji Wyborczej.
 4. Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili podjęcia decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 4. [Organy zarządzające wybory i referenda]

 1. Wybory zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później, niż:
  1. dwa tygodnie przed upływem kadencji Sejmu,
  2. tydzień po rozwiązaniu Sejmu,
  3. tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 2. Referendum zarządza Książę lub Rada Ministrów albo, w przypadkach określonych w Konstytucji, Marszałek Sejmu.

Art. 5. [Zarządzanie wyborów i referendów]

 1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów lub referendum określa termin głosowania; postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów ponadto termin zamknięcia list wyborczych, a postanowienie w sprawie zarządzenia referendum postawione pytanie lub pytania oraz warianty odpowiedzi.
 2. Termin głosowania jest trzydniowy, obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a upływa ostatniego dnia głosowania o godzinie 21.00.
 3. Termin zamknięcia list wyborczych upływa nie wcześniej niż pięć dni od zarządzenia wyborów.

Art. 6. [Cisza wyborcza]

Książę może, po zarządzeniu wyborów i z wyprzedzeniem nie krótszym niż pięć dni, wprowadzić zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak również prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania.

Art. 7. [Zgłaszanie kandydatur i listy kandydatów]

 1. Kandydatury w wyborach zgłaszane są przez przewodniczących stronnictw politycznych. W razie braku odmiennego oświadczenia kandydata, samą jego przynależność do stronnictwa politycznego poczytuje się za zgodę na kandydowanie w wyborach.
 2. Lista wyborcza stronnictwa politycznego powinna liczyć co najmniej trzech kandydatów.
 3. Niezwłocznie po upływie terminu zamknięcia list wyborczych komisarz wyborczy zamyka listy wyborcze oraz podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury. Zgłoszenie kandydatury po upływie terminu zamknięcia list, ale przed faktycznym ich zamknięciem, nie uchybia ważności kandydatury.
 4. Listy kandydatów poszczególnych stronnictw szereguje się od stronnictwa posiadającego najwięcej do stronnictwa posiadającego najmniej aktywnych stronników. W przypadku równej liczby aktywnych stronników decyduje czynnik losowy.

Art. 8. [Głosowanie]

 1. W wyborach do Sejmu wyborca oddaje przysługujące mu głosy na jedno ze stronnictw politycznych, wskazując na liście wyborczej co najmniej jednego kandydata, albo oddaje głos pusty.
 2. Każdemu obywatelowi sarmackiemu przysługują dwa głosy, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
 3. Każdemu szlachcicowi lub arystokracie, posiadającemu obywatelstwo sarmackie, z tytułu szlachectwa przypisuje się jeden głos dodatkowy.
 4. Z chwilą zamknięcia list wyborczych dokonuje się uszeregowania obywateli sarmackich według ilości posiadanych wsi lennych. Trzeciej części obywateli posiadających największą ilość wsi lennych przypisuje się głos dodatkowy. Gdyby trzeciej części nie dało się uzyskać z tego powodu, że kilku obywateli posiada równą, graniczną ilość wsi lennych, głos dodatkowy przysługuje każdemu z nich.
 5. Z chwilą zamknięcia list wyborczych dziewiątej części obywateli posiadających największą ilość wsi lennych przypisuje się kolejny głos dodatkowy. Gdyby dziewiątej części nie dało się uzyskać z tego powodu, że kilku obywateli posiada równą, graniczną ilość wsi lennych, głos dodatkowy przysługuje każdemu z nich.
 6. Księciu, niezależnie od przepisów poprzedzających, przysługuje pięć głosów.
 7. W referendum obywatel oddaje przysługujące mu głosy na jeden z dwóch wariantów odpowiedzi albo oddaje głos pusty. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
 8. Nadanie lub odebranie obywatelstwa mieszkańcowi oraz odebranie mieszkańcowi wsi lennych po ustaleniu spisu wyborców, skutkuje w spisie wyborców odpowiednio: dodaniem wyborcy na listę wyborców, zmianą wagi głosu wyborcy lub usunięciem wyborcy, chyba że wyborca oddał już głos w wyborach. Jeżeli zmiana spisu wyborców polega na dodaniu lub zmianie wagi głosu wyborcy, wyborca otrzymuje tyle głosów, ile otrzymali obywatele, z wyłączeniem Księcia Sarmacji, posiadający taką samą jak wyborca liczbę wsi lennych. Przepis zdania poprzedzającego nie uchybia przepisom ustępów poprzedzających.

(Art. 8 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 140 o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 9 listopada 2011 r.)

(Art. 8 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 143 o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza z dnia 27 listopada 2011 r.)

Art. 9. [Ustalenie wyniku wyborów]

 1. W wyborach do Sejmu wybiera się 7 posłów.
 2. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę oddanych głosów,
  3. liczbę głosów oddanych na poszczególne stronnictwa polityczne,
  4. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  5. liczbę mandatów przypadających na poszczególne stronnictwa polityczne,
  6. kandydatów, który uzyskali mandaty.
 3. Mandaty dzielone są na poszczególne stronnictwa proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów wyborczych. Na potrzebę obliczeń, liczbę głosów oddanych na stronnictwo dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5; i kolejne liczby nieparzyste, przy czym przez głosy oddane na stronnictwo rozumie się głosy oddane na listę wyborczą, bez znaczenia na ilu kandydatów z listy wyborca głosował. Jednakże liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów wystawionych przez stronnictwo polityczne, którzy uzyskali chciażby jeden głos.
 4. W razie równości ilorazów, mandat uzyskuje stronnictwo polityczne, które uzyskało więcej głosów, a gdyby liczba głosów była taka sama — stronnictwo, które poparła większa liczba głosujących. W razie równej ilości głosów i głosujących mandat przysługuje stronnictwu, które na karcie wyborczej było uszeregowane wyżej.
 5. W ramach stronnictwa mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie równości głosów mandat uzyskuje kandydat, którego poparła większa liczba głosujących. W razie równiej liczby głosujących mandat uzyskuje kandydat z wyższą pozycją na liście wyborczej.

(Art. 9 ust. 3, 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 140 o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 9 listopada 2011 r.)

Art. 10. [Ustalenie wyniku referendum]

 1. Wynik referendum ustala się zwykłą większością głosów.
 2. Przepisy art. 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 11. [Kadencja Sejmu]

Kadencja Sejmu trwa od chwili zwołania Sejmu na obrady do chwili zwołania na obrady Sejmu kolejnej kadencji albo rozwiązania Sejmu.

Art. 12. [Ślubowanie poselskie]

 1. Nowo wybrani posłowie składają publiczne ślubowania według roty: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.
 2. Objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą złożenia ślubowania. Jednakże, jeżeli zwołanie Sejmu na obrady nastąpiło po złożeniu ślubowania, objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą zwołania Sejmu na obrady.

Art. 13. [Wygaśnięcie mandatu]

 1. Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się mandatu,
  2. odmowy złożenia ślubowania lub jego niezłożenia w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania mandatu,
  3. oświadczenia woli o opuszczeniu lub opuszczenia Księstwa Sarmacji,
  4. wykluczenia przez Sejm, na wniosek Marszałka, w następstwie nieusprawiedliwionego niebrania udziału w trzech kolejno po sobie następujących głosowaniach,
  5. utraty prawa wybieralności,
  6. upływu kadencji Sejmu.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Marszałek Sejmu. Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, określa kandydata, który obejmuje mandat, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1.

(Art. 13 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 141 o zmianie ordynacji wyborczej z dnia 9 listopada 2011 r.)

Art. 14. [Uzupełnienie składu Sejmu]

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, mandat obejmuje kandydat, który zgodnie z przepisami artykułów poprzedzających uzyskałby mandat, gdyby mandatu nie uzyskał poseł, którego mandat wygasł.
 2. Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.

(Art. 14 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 141 o zmianie ordynacji wyborczej z dnia 9 listopada 2011 r.)

Art. 15. [Protest wyborczy]

 1. Przeciwko ważności wyborów lub referendum może być wniesiony do sądu protest z powodu naruszenia przepisów prawa podczas wyborów lub referendum — nie później jednak, niż do siódmego dnia po dniu ogłoszenia wyników.
 2. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, w szczególności przy oddawaniu lub zbieraniu głosów, sąd orzeka unieważnienie wyborów lub referendum i nakazuje ich lub jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli z okoliczności wynika, iż skutkiem tego będzie naprawienie stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 16. [Przypadki nadzwyczajne]

 1. Jeżeli po zamknięciu list wyborczych kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, kandydat nie jest brany pod uwagę podczas przyznawania mandatów. Jednakże jeżeli był jedynym kandydatem z listy stronnictwa, którego poparł wyborca, uważa się, że wyborca udzielił poparcia stronnictwu politycznemu, z listy którego kandydował.
 2. W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Książę.

(Art. 16 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 140 o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 9 listopada 2011 r.)

Art. 17. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny