Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11005 [X]

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2019 r.

Ustawa Sejmu nr 358

o zmianie zasad wyboru asesorów Trybunału Koronnego

Art. 1.

Art. 1 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym (Dz.P., poz. 10266) o treści: „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów” otrzymuje brzmienie: „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy”.

Art. 2.

Ustawie Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym (Dz.P., poz. 10266) dodaje się art. 1a o treści:

 1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski:
  1. gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie;
  2. na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora.
 2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany w terminie 7 dni od dnia zarządzenia naboru. W zgłoszeniu dowodzi spełniania warunków sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu.
 3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, Marszałek Sejmu zawiadamia Prefekturę Generalną.
 4. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem.
 5. Jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych stanowisk asesorskich, debaty nad kandydaturami toczą się równocześnie i kończą głosowaniem wstępnym w trybie wyboru preferencyjnego, w którym wyłania się kandydatów w liczbie równej liczbie wolnych stanowisk asesorskich. Przepis z ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Procedurę z niniejszego artykułu stosuje się do chwili obsadzenia wszystkich stanowisk asesorskich.

Art. 3.

Ustawie Sejmu nr 314 — Regulamin Sejmu (Dz.P., poz. 9149) skreśla się art. 7a („1. Marszałek Sejmu zarządza nabór na urząd asesorski: a) gdy nie są obsadzone wszystkie stanowiska asesorskie; b) na 21 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego asesora. 2. Kandydaturę na urząd asesorski może zgłosić każdy zainteresowany. W zgłoszeniu wskazuje dowody, że spełnia warunki sprawowania tego urzędu; dowodem może być jego oświadczenie złożone wobec Sejmu. 3. Marszałek Sejmu oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu asesorskiego. Jeżeli kandydat złożył w tym przedmiocie fałszywe oświadczenie, należy zawiadomić prefekta. 4. Marszałek Sejmu nadaje bieg zgłoszeniu kandydatury, jeżeli nie zachodzą przesłanki, by je oddalić. 6. Po wysłuchaniu kandydata Marszałek Sejmu sporządza projekt uchwały w sprawie powołania kandydata na urząd asesorski i zarządza głosowanie Sejmu nad tym projektem. 7. Marszałek Sejmu zamyka nabór na urząd asesorski, gdy wszystkie stanowiska asesorskie są obsadzone i kadencja żadnego z urzędujących asesorów nie upływa w ciągu 21 następnych dni”).

Art. 4.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza nabór na urzędy asesorskie nieobsadzone w dniu wejścia ustawy w życie, z zastrzeżeniem, że pierwszy termin zgłaszania kandydatur wynosi 48 godzin, kandydatury zgłoszone do dnia wejścia ustawy w życie uważa się za zgłoszone w tym terminie, a wysłuchań nie przeprowadza się ponownie.

(—) Piotr III Łukasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny